Plan pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach

 

Lp. Zadania Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialność Uwagi
 

 

 

 

1.

 

 

 

Organizacja pracy Rady

Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

1. Uzupełnienie składu Rady  Rodziców zgodnie z procedurami. Wrzesień Dyrektor szkoły  
2. Opracowanie planu pracy Rady Rodziców oraz planu finansowego na rok szkolny 2016/2017 Wrzesień Rada Rodziców Dyrektor szkoły  
3.Zatwierdzenie plany pracy na rok szkolny

2016/2017

Wrzesień Rada Rodziców Dyrektor szkoły  
4. Zatwierdzenie planu finansowego na rok szkolny

2016/2017

Wrzesień Rada Rodziców Dyrektor szkoły  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Współudział Rady

Rodziców w realizacji

Szkolnego Programu

Wychowawczego,

i Programu Profilaktyki

1.Współpraca z rodzicami przy opracowywaniu

Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki

Wrzesień Rada Rodziców Dyrektor szkoły  
2.Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami wynikającymi z kalendarza zadań wyznaczonych do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 wrzesień Dyrektor szkoły  
3.Omówienie głównych zadań zawartych w

Szkolnym Programie Wychowawczym oraz

Programie Profilaktyki w roku szkolnym  2016/2017

Omówienie wyników ewaluacji wewnętrznej z roku szkolnego 2015/2016.

Wrzesień Dyrektor szkoły  
4.Współdziałanie z wychowawcami klas w celu uzyskania pełnej realizacji obowiązku szkolnego Cały rok Rodzice  Wychowawcy klas  
5.Prowadzenie poradnictwa wychowawczego dla rodziców Cały rok Wychowawcy klas  
6.Współudział w organizowaniu wycieczek szkolnych Zgodnie z ustalonym harmonogramem Wychowawcy klas Rodzice  
7.Pomoc rodziców w organizacji imprez i uroczystości okolicznościowych Zgodnie z ustalonym harmonogramem Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Wychowawcy klas Rada Rodziców

 
    Dzień Edukacji Narodowej

 

Październik 2016

 

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski Rada Rodziców

 
    Zabawa sylwestrowa Grudzień 2016 Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Wychowawcy klas Rada Rodziców

 
    Zabawa karnawałowa dla uczniów Styczeń 2017 Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski Rada Rodziców

 
Festyn szkolny Czerwiec 2017 Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Wychowawcy klas Rada Rodziców

 
Uroczyste pożegnanie absolwentów Czerwie 2017 Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Wychowawcy klas Rada Rodziców

 
Zakończenie roku szkolnego Czerwie 2017 Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski Rada Rodziców