PROGRAM

WYCHOWAWCZY

Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach

 

na lata 2015- 2021

ASDF

Motto:

„W wychowaniu chodzi właściwie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

 

                                                                                                                                  Jan Paweł  II  2. 06. 1980 r.

 

WSTĘP

Celem nadrzędnym Programu Wychowawczego jest ukształtowanie absolwenta wyposażonego w wiedzę i wszystkie niezbędne umiejętności, które pozwolą mu sprostać wymaganiom współczesnego świata oraz pozwolą osiągnąć sukces poparty pracą i wytrwałością.

Cele pośrednie:

 1. Kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka.
 2. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych.
 3. Budowanie zdrowych relacji społecznych.
 4. Rozwijanie dbałości o zdrowie.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej i europejskiej.
 6. Respektowanie wartości chrześcijańskich.
 7. Przygotowanie do pełnienia roli pracownika.

 

Podstawy prawne wychowania w szkole:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 48, 53, 70, 72).
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 Nr 67, poz. 329 wraz z
  późniejszymi zmianami.
 3. Karta Nauczyciela (Art. 6).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 w sprawie podstawy
  programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów
  (Dz. U. Nr 14 z dnia 23. 02. 1999., poz. 129).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 w sprawie
  ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej publicznego gimnazjum

(Dz. U. Nr 14 z dnia 23. 02. 1999., poz. 131).

 1. Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską (Art. 12).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka.
 3. Powszechna Deklaracja Praw Dziecka.
 4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Art. 26).
 5. Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13.09.2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty.

 

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

,,Nasz uczeń odnosi sukcesy i dostrzega potrzebę własnego rozwoju’’.

 

Szkoła Podstawowa w  Jędrzychowicach daje uczniom  możliwość :

– zdobywania wiedzy i umiejętności;

– rozwijania indywidualnych uzdolnień;

–  życzliwej i fachowej pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów.

Absolwent naszej Szkoły jest osobą twórczą. Posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające mu naukę w gimnazjum. Jest przygotowany do podjęcia świadomej decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia. Umie swobodnie komunikować się.

Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi. Interesuje się problemami kraju i środowiska. Rozsądnie spędza wolny czas, wszechstronnie się rozwija.

To wszystko jest możliwe przede wszystkim dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz  wyposażeniu szkoły.

 

MISJA SZKOŁY

 

„ W szkole dąży się do kreatywnego i harmonijnego rozwoju ucznia, szanuje jego prawa i uczucia, łagodzi stres, a świat poznaje on nie tylko z książek”

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Osiągnął

 • co najmniej jeden sukces w roku (naukowy, organizacyjny, sportowy, artystyczny)
 • każdego roku wykonał zadanie dla grupy, klasy, szkoły, środowiska
 • rozwiązał co najmniej raz w roku konflikt w grupie
 • co najmniej raz był reprezentantem grupy, klasy, szkoły w….

Zna i rozumie

 • zasady dobrych obyczajów i kultury
 • mocne i słabe strony strony swojej osobowości i umie je wykorzystywać i korygować
 • historię i kulturę własnego narodu, środowiska lokalnego

Posiada umiejętności

 • SPOŁECZNE -> organizuje pracę własną i zespołową, działa ,
 • UCZENIA SIĘ -> korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji , umie przygotować się do lekcji, sprawdzianu, egzaminu
 • KOMUNIKACJI – > słucha, dyskutuje, sprawnie wyraża się na piśmie, rozumie i mówi w języku obcym,
 • POZNAWCZE -> wie, kim chce zostać w przyszłości, jest ciekawy świata
 • PRAKTYCZNE -> jest dobrym organizatorem, umie zorganizować sobie czas wolny

 

DIAGNOZA

 

Poza ogólnie przyjętym założeniem, że wychowanie ma na celu wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka, przed przystąpieniem do budowania szkolnego programu wychowawczego wzięliśmy pod rozwagę aktualne dane dotyczące naszego środowiska szkolnego i lokalnego. Diagnoza środowiska szkolnego i związanych z nim problemów została przeprowadzona w oparciu o :

 • wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców
 • wyniki zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
 • bieżące obserwacje nauczycieli i rodziców

Na tej podstawie dokonaliśmy analizy środowiska szkolnego wskazując na mocne i słabe strony następujących obszarach:

 

 

 

Podstawowe funkcje rodziny

 

 

 

 

MOCNE STRONY

 

SŁABE STRONY

 

·częste kontakty rodziców ze szkołą,

·wysoka frekwencja na zebraniach,

·udział i pomoc przy organizacji imprez klasowych i szkolnych ,

·rodzice wykazują dużą chęć i inicjatywę w działaniach mających na celu ogólny rozwój ich dzieci,

 

·duże bezrobocie obojga lub jednego z rodziców,

·dłuższe wyjazdy za granicę w celach zarobkowych,

·duży odsetek rodzin niewydolnych wychowawczo (nałogi),

·duża liczba małżeństw  rozbitych – brak spójności w wychowaniu,

·niski poziom świadomości wychowawczej  niektórych rodziców.

 

 

 

 

 

                                              Zachowania uczniów

 

 

ZACHOWANIA

AKCEPTOWALNE

 

 

ZACHOWANIA NIEAKCEPTOWALNE

 

·zachowania kreatywne,

·prawdomówność, uczciwość,

·punktualność,

·uczestnictwo w zajęciach szkolnych,

·praca zespołowa,

·pomoc koleżeńska, wolontariat,

· rozwijanie zainteresowań (uczestnictwo w kolach zainteresowań),

·wzajemny szacunek,

·poszanowanie mienia szkoły,

·udział w apelach i uroczystościach

·agresja słowna i fizyczna,

·częsty brak tolerancji w stosunku do innych uczniów,

·częsty brak motywacji,

·nieumiejętność dbania o higienę,

·zaniedbywanie obowiązków szkolnych np. zadania domowe,

·brak zainteresowań i bierne spędzanie wolnego czasu,

·branie przykładu z negatywnych wzorców,

 

 

 

 

Lokalizacja szkoły

 

 

 

Mocne strony

 

Słabe strony

·Do samej szkoły doprowadzony jest chodnik,

·W okolicy szkoły nie ma parków, lasów,

 

 

·dla wielu dzieci droga do szkoły przebiega przez krzyżówkę,

·wyjście i wejście do szkoły przy drodze wewnętrznej,

·droga wewnętrzna uczęszczana przez maszyny rolnicze,

 

 

Baza szkoły

 

 

Mocne strony

 

Słabe strony

·Przestronne, jasne sale lekcyjne,

·Czysta i ładna szkoła ,

·Małe grupy uczniów w klasie,

·Dobre warunki sanitarne,

·Zadbane boisko szkolne,

·Nowa pracownia komputerowa

·Brak sali gimnastycznej,

·Zajęcia lekcyjne w dwóch oddzielnych budynkach,

·Podwórko szkolne jest nierówne

 

Na tej podstawie wytyczyliśmy cele pracy wychowawczej w naszej szkole, a dla ich osiągnięcia opracowaliśmy zadania szczegółowo opisane na kolejnych stronach programu.

Przyjęliśmy więc dziewięć głównych obszarów pracy wychowawczej:

1) wychowanie patriotyczne i obywatelskie;

2) wychowanie do życia w rodzinie;

3) edukację regionalną;

4) promowanie zdrowego stylu życia;

5) zapobieganie patologiom i uzależnieniom;

6) przeciwdziałanie agresji;

7) orientację zawodową i planowanie kariery;

8) bezpieczeństwo;

9) integracja w klasie i w szkole:

Wyniki diagnozy wskazują na trzy główne priorytety, wokół których szkoła powinna zintensyfikować swoje dotychczasowe działania wychowawcze i profilaktyczne:

Przeciwdziałanie agresji,

Zapobieganie patologiom i uzależnieniom

                                         Promowanie zdrowego stylu życia.

 

 

 

Zadanie kierunkowe:

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE
Cele kierunkowe: Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej
Cele szczegółowe: Uczeń: 1.     umie opiekować się młodszym kolegą
2.     rozumie znaczenie historii i tradycji społeczności szkolnej,
3.     wie jak może i powinien funkcjonować w grupie,
4.     zna swoje prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu Ucznia,
5.     potrafi stosownie do uroczystości lub imprezy ubrać się i prawidłowo zachować,
6.     potrafi pracować w grupie,
7.     potrafi przyjąć i okazać pomoc koleżeńską w nauce.

 

Lp. DZIAŁANIE CEL OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN

1.         KLASA I

 

1 Poznaję tradycje narodowe 2,3,4 Wychowawca, Listopad, Maj
3 Udział w apelu z okazji 11 listopada 2,5,7 Nauczyciel języka polskiego, Listopad
4 Udział w święcie: „Dzień Europejski” 2,5 Nauczyciel języka angielskiego, niemieckiego Maj
5 Dzień Edukacji Narodowej- apel 2,5 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Październik
6 Udział w apelu z okazji Święta 3 maja 2,5 Nauczyciel języka polskiego i historii Maj

2.         KLASA II

 

1 Poznaję tradycje szkolne uczestnicząc w uroczystościach 1,2,3,4,5,6,7 Wychowawca Listopad, Maj
2 Udział w apelu z okazji 11 listopada 2,5,7 Nauczyciel języka polskiego, Listopad
3 Udział w święcie: „Dzień Europejski” 2,5 Nauczyciel języka angielskiego, Maj
4 Dzień Edukacji Narodowej- apel 2,5 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Październik
6 Udział w apelu z okazji Święta 3 maja 2,5 Nauczyciel języka polskiego i historii Maj

3.         KLASA III

 

1 Bohaterowie II Wojny Światowej. 2,3,6 Wychowawca Wrzesień
2 Udział w apelu z okazji 11 listopada 2,5,7 Nauczyciel języka polskiego Listopad
4 Udział w święcie: „Dzień Europejski” 2,5 Nauczyciel języka angielskiego,niemieckiego Maj
5 Dzień Edukacji Narodowej- apel 2,5 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Październik
6 Udział w apelu z okazji Święta 3 maja 2,5 Nauczyciel języka polskiego i historii Maj

4.         KLASA IV

 

1 Moja szkoła – moja duma. 2,5,6 Wychowawca Październik
2 Jestem uczniem na medal. 2,4,6,7 Wychowawca Wrzesień
3 Udział w apelu z okazji 11 listopada 2,5,7 Nauczyciel języka polskiego Listopad
4 Udział w święcie: „Dzień Europejski” 2,5 Nauczyciel języka angielskiego,niemieckiego Maj
5 Dzień Noblistów Polskich – konkurs 2,5 Wychowawcy klas 4-6 grudzień
6 Dzień Edukacji Narodowej- apel 2,5 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Październik
7 Udział w apelu z okazji Święta 3 maja 2,5 Nauczyciel języka polskiego i historii Maj

5.         KLASA V

 

1 Jak tworzyć zespół na medal. 3,6,7 Wychowawca Wrzesień
2 Mam swoje prawa, mam swoje obowiązki. 3,4,5,6,7 Wychowawca Wrzesień
3 Znam moją szkołę. 2 Wychowawca Październik
4 Moje zainteresowania.-apel. 2,6 Nauczyciel przyrody. Czerwiec
5 Jakim jestem uczniem. 1,2,3,4,5,6,7 Wychowawca Styczeń
6 Udział w apelu z okazji 11 listopada 2,5,7 Nauczyciel języka polskiego Listopad
7 Udział w święcie: „Dzień Europejski” 2,5 Nauczyciel języka angielskiego,niemieckiego. Maj
8 Dzień Noblistów Polskich – konkurs 2,5 Wychowawcy klas 4-6 II sem.
9 Dzień Edukacji Narodowej 2,5 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Październik
10 Udział w akademii z okazji Święta 3 maja 2,5 Nauczyciel języka polskiego i historii Maj

6.         KLASA VI

 

1 Jak tworzyć zespół na medal 3,6,7 Wychowawca Wrzesień
2 Wiem gdzie mieszkam. 6 Wychowawca Październik
3 Jestem odpowiedzialny za moje problemy w nauce i zachowanie. 2,3,4,5,6,7 Wychowawca Luty
4 Dlaczego tak ważny jest pokój na świecie? 6 Wychowawca Styczeń
5 Udział w apelu z okazji 11 listopada 2,5,7 Nauczyciel języka polskiego Listopad
6 Udział w święcie: „Dzień Europejski” 2,5 Nauczyciel języka angielskiego, niemieckiego Maj
7 Dzień Noblistów Polskich – konkurs 2,5 Wychowawcy klas 4-6 grudzień
8 Dzień Edukacji Narodowej- akademia 2,5 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Październik
9 Udział w apelu z okazji Święta 3 maja 2,5 Nauczyciel języka polskiego i historii Maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena efektywności działań

 

Kryteria efektywności działań

 

 

Osoba odpowiedzialna za gromadzenie danych

 

1. Ilość uczniów  w stroju galowym podczas obchodów świąt narodowych i szkolnych . wychowawca
2. Ocena znajomości hymnu państwowego . nauczyciel muzyki

 

3. Liczba konkursów o tematyce patriotycznej i obywatelskiej, liczba uczniów biorących udział w konkursach  i wynik konkursów . nauczyciele historii
4. Frekwencja uczniów biorących udział w wyborach do SU, opiekuna SU . opiekun SU
5. Liczba uczniów uczestniczących w obchodach świąt narodowych . wychowawca

 

 

Osoba odpowiedzialna za zgromadzenie powyższych danych i przygotowanie zestawień: p. Joanna Kupisz .

Termin: czerwiec każdego roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie kierunkowe: WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE.
Cele kierunkowe: Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny i grupy rówieśniczej
Cele szczegółowe: Uczeń: 1. zna swoje miejsce w rodzinie
2.     dostrzega znaczenie odpowiedzialności rodziców i dzieci za szczęście rodzinne,
3.     zna swoje prawa i obowiązki w rodzinie,
4.     dostrzega radość pracy w grupie podczas przygotowań i w trakcie uroczystości klasowej,
5.     rozumie potrzebę i znaczenie przyjaźni w życiu każdego człowieka,
 1. potrafi opowiedzieć o pracy swoich rodziców i dostrzega wartość ich pracy.

 

Lp. DZIAŁANIE CEL OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN

KLASA I

 

1 Tradycje w mojej rodzinie 1,2,3 Wychowawca Grudzień
2 Akademia  z okazji Dnia Babci i Dziadka 3,4 Wychowawcy Styczeń
3 Obchody Dnia Chłopaka-dyskoteka 4,5 Opiekun SU Wrzesień
4 Obchody Dnia Kobiet-, dyskoteka 4,5 Opiekun SU Marzec
5 Dzień rodziny – festyn 1,2,3,4,5 Nauczyciel przyrody i wychowawcy Czerwiec
6 Obchody z okazji Dnia Dziecka- dzień sportu 4,5 Wychowawcy, nauczyciel w-f Czerwiec
7 Moja rodzina i ja, prace plastyczne, gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, nauczyciel języka angielskiego, Czerwiec
8.

 

Poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych – zorganizowanie Wigilii Klasowej . 4, Wychowawcy Grudzień

KLASA II

1 Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka 3,4 Wychowawcy Styczeń
2 Obchody Dnia Chłopaka- apel 4,5 Opiekun SU Wrzesień
3 Obchody Dnia Kobiet- apel 4,5 Opiekun SU Marzec
4 Dzień rodziny – festyn 1,2,3,4,5 Nauczyciel przyrody i wychowawcy Czerwiec
5 Obchody z okazji Dnia Dziecka- dzień sportu 4,5 Wychowawcy, nauczyciel w-f Czerwiec
6 Moja rodzina i ja- prace plastyczne, gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, nauczyciel języka angielskiego, Czerwiec
8.

 

Poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych – zorganizowanie Wigilii Klasowej . 4, Wychowawcy Grudzień

KLASA III

 

1 Wspólnie z rodzicami spędzam wolny czas 1,2,3,4,5,6 Wychowawca Listopad
2 Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka 3,4 Wychowawcy Styczeń
3 Obchody Dnia Chłopaka- apel 4,5 Opiekun SU Wrzesień
4 Obchody Dnia Kobiet- apel 4,5 Opiekun SU Marzec
5 Dzień rodziny – festyn 1,2,3,4,5 Nauczyciel przyrody i wychowawcy Czerwiec
6 Obchody z okazji Dnia Dziecka- dzień sportu 4,5 Wychowawcy, nauczyciel w-f Czerwiec
7 Moja rodzina i ja-prace plastyczne, gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, nauczyciel języka angielskiego, Czerwiec
8.

 

Poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych – zorganizowanie Wigilii Klasowej . 4, Wychowawcy Grudzień

KLASA IV

 

1 Praca moich rodziców 2,5,6 Wychowawca Listopad
2 Tradycje świąteczne w mojej rodzinie 1,2,4,5, Wychowawca Grudzień, marzec
3 Mam swoje miejsce w rodzinie. 1,2,3 Wychowawca i nauczyciele Czerwiec
4 Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka 3,4 Wychowawcy Styczeń
5 Obchody Dnia Chłopaka- apel 4,5 Opiekun SU Wrzesień
6 Obchody Dnia Kobiet- apel 4,5 Opiekun SU Marzec
7 Dzień rodziny – festyn 1,2,3,4,5 Nauczyciel przyrody i wychowawcy Czerwiec
8 Obchody z okazji Dnia Dziecka- dzień sportu 4,5 Wychowawcy nauczyciel w-f Czerwiec
9 Moja rodzina i ja- prace plastyczne, gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, nauczyciel języka angielskiego, Czerwiec
8.

 

Poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych – zorganizowanie Wigilii Klasowej . 4, Wychowawcy Grudzień
9. Stworzenie i zaprezentowanie drzewa genealogicznego rodziny 1,2,6, Nauczyciel historii marzec

KLASA V

 

1 Kolega-przyjaciel 1,2,3,4,5,6 Wychowawca Październik
2 Moja rodzina 1,2,3,4,5,6 Wychowawca Czerwiec
3 Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka 3,4 Wychowawcy Styczeń
4 Obchody Dnia Kobiet 4,5 Opiekun SU Marzec
5 Dzień rodziny – festyn 1,2,3,4,5 Nauczyciel przyrody i wychowawcy Czerwiec
6 Obchody z okazji Dnia Dziecka 4,5 Wychowawcy Czerwiec
7 Moja rodzina i ja- prace plastyczne, gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, nauczyciel języka angielskiego, Czerwiec
8.

 

Poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych – zorganizowanie Wigilii Klasowej . 4, Wychowawcy Grudzień
9. Stworzenie i zaprezentowanie drzewa genealogicznego rodziny 1,2,6, Nauczyciel historii marzec

KLASA VI

 

1 Mam swoje prawa i obowiązki w rodzinie 1,5 Wychowawca Październik
2 Szanuję pracę moich rodziców. 1,2,3,4,6 Wychowawca Październik
3 Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka 3,4 Wychowawcy Styczeń
4 Obchody Dnia Chłopaka-apel 4,5 Opiekun SU Wrzesień
5 Obchody Dnia Kobiet-apel 4,5 Opiekun SU Marzec
6 Dzień rodziny – festyn 1,2,3,4,5 Nauczyciel przyrody i wychowawcy Czerwiec
7 Obchody z okazji Dnia Dziecka 4,5 Wychowawcy Czerwiec
8 Moja rodzina i ja- prace plastyczne, gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6,7 Wychowawca, nauczyciel języka angielskiego, Czerwiec
8.

 

Poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych – zorganizowanie Wigilii Klasowej . 4, Wychowawcy Grudzień
9. Stworzenie i zaprezentowanie drzewa genealogicznego rodziny 1,2,6, Nauczyciel historii marzec

 

 

 

 

Ocena efektywności działań

 

Kryteria efektywności działań

 

 

Osoba odpowiedzialna za gromadzenie danych

 

1. Analiza organizacji i przebiegu festynu .

 

koordynator festynu
2. Liczba uczniów zaangażowanych w zorganizowanie Wigilii Klasowych. wychowawcy

 

3. Liczba uczniów uczestniczących w przedsięwzięciach propagujących polskie tradycje wielkanocne . opiekun SU
5. Liczba interwencji i rodzaje spraw zgłaszanych przez rodziców. pedagog, wychowawcy

 

6.

 

Ilość rodzin objętych pomocą materialną . pedagog

 

Osoba odpowiedzialna za zgromadzenie powyższych danych i przygotowanie zestawień: p. Ewa Szpatowicz.

Termin: czerwiec każdego roku szkolnego.

 

 

Zadanie kierunkowe: EDUKACJA REGIONALNA.
Cele kierunkowe: Kształtowanie świadomości regionalnej
Cele szczegółowe: Uczeń: 1.rozumie dlaczego ważna jest kultura dobrego zachowania,
2.dostrzega znaczenie tradycji szkoły,
3.wyraża chęć uczestniczenia w życiu szkoły,
4.potrafi krótko opowiedzieć historię swojej miejscowości,
5.zna najważniejsze zabytki swojej miejscowości,
6.dostrzega potrzebę predyspozycji zawodowych u ludzi,
7.wie jakie są i gdzie się mieszczą ważne instytucje w regionie.

 

 

Lp. DZIAŁANIE CEL OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN  

KLASA I

 

 
1. Moja wieś 4,5,7 Wychowawca Październik  
2. Dni Szlichtyngowej 1,2,3 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Czerwiec  
3. Moja mała Ojczyzna – gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6,7 Wychowawca Listopad  
4. Udział w akcjach charytatywnych dla środowiska lokalnego 3 Koordynatorzy akcji charytatywnych Według potrzeb  
KLASA II   6 Nauczyciel biologii i geografii

 

wrzesień
1 Zabytki w mojej miejscowości – wycieczka 5,7 Wychowawca Październik  
2 Dni Szlichtyngowej 1,2,3 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Czerwiec  
3 Moja mała Ojczyzna -gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6,7 Wychowawca, Listopad  
4. Udział w akcjach charytatywnych dla środowiska lokalnego 3 Koordynatorzy akcji charytatywnych Według potrzeb  

KLASA III

 

 
1 Zabytki w mojej miejscowości 4,5 Wychowawca Październik  
2 Dni Szlichtyngowej 1,2,3 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Czerwiec  
3 Moja mała Ojczyzna – gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6,7 Wychowawca, Listopad,  
4. Udział w akcjach charytatywnych dla środowiska lokalnego 3 Koordynatorzy akcji charytatywnych

 

Według potrzeb  

KLASA IV

 

 
1 Nowy rok szkolny – nowe wyzwania 1,2,3 Wychowawca Wrzesień  
2 Znam miejscowość w której mieszkam 4,5,7 Wychowawca Październik  
3 Dni Szlichtyngowej 1,2,3 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Czerwiec  
4. Udział w akcjach charytatywnych dla środowiska lokalnego 3 Koordynatorzy akcji charytatywnych Według potrzeb  
5. Moja mała Ojczyzna – gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6,7 Wychowawca, Listopad,  

KLASA V

 

 
1 Dni Szlichtyngowej 1,2,3 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Czerwiec  
2 Moja mała Ojczyzna – gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6,7 Wychowawca,  Listopad,  
3. Udział w akcjach charytatywnych dla środowiska lokalnego 3 Koordynatorzy akcji charytatywnych Według potrzeb  

KLASA VI

 

 
1 Czym jest tradycja 2,3,4,5 Wychowawca Grudzień  
2 Tradycja w moim domu 2 Wychowawca Grudzień  
3 Poznajemy naszą okolicę 7 Wychowawca Październik  
4 Dni Szlichtyngowej 1,2,3 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Czerwiec  
5 Moja mała Ojczyzna- gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6,7 Wychowawca,  Listopad  
6. Udział w akcjach charytatywnych dla środowiska lokalnego 3 Koordynatorzy akcji charytatywnych Według potrzeb  

 

Ocena efektywności działań

 

 

Kryteria efektywności działań

 

 

Osoba odpowiedzialna za gromadzenie danych

 

1. Ilość uczniów uczestniczących w wycieczkach i

                     wyjściach okolicy.

wychowawca
2. Ilość uczniów uczestniczących lekcjach muzealnych     

                                i bibliotecznych .

wychowawca

 

3. Ilość uczniów angażowanych we współpracę ze środowiskiem lokalnym . koordynatorzy współpracy
4. Ilość uczniów biorących udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły koordynatorzy akcji

 

Osoba odpowiedzialna za zgromadzenie powyższych danych i przygotowanie zestawień: p. Małgorzata Walczak.

Termin: czerwiec każdego roku szkolnego.

 

 

 

Zadanie kierunkowe: PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.
Cele kierunkowe: Kształtowanie postawy prozdrowotnej
Cele szczegółowe: Uczeń 1.wie jak należy zaplanować spędzanie czasu wolnego
2.rozumie potrzebę czynnego wypoczynku,
3.rozumie, że należy rozwijać własne zainteresowania i umiejętności,
4.potrafi zadbać o estetykę otoczenia w którym przebywa,
5.wie co to jest nałóg,
6.wie jak zdrowo się odżywiać i dbać o zdrowie.

 

 

Lp. DZIAŁANIE CEL OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN

KLASA I

 

1 ABC zdrowego odżywiania. 2,5,6 Wychowawca marzec
2 Udział w akcji: „Sprzątanie świata”. 1,2,4 Nauczyciel przyrody Wrzesień
3 Dzień Ziemi 1,2,4 Nauczyciel przyrody Kwiecień
4 Udział w projekcie: „Dzień wiosny”. 1,2,4 Opiekun SU Marzec
5 W zdrowym ciele -zdrowy duch-gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, nauczyciel w-f Listopad

KLASA II

 

1 ABC zdrowego odżywiania 2,5,6 wychowawca Marzec
4 Udział w akcji: „Sprzątanie świata”. 1,2,4 Nauczyciel przyrody Wrzesień
5 Dzień Ziemi 1,2,4 Nauczyciel przyrody Kwiecień
6 Udział w projekcie: „Dzień wiosny”. 1,2,4 Opiekun SU Marzec
7 W zdrowym ciele zdrowy duch- wyjazdy na basen, gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca,  nauczyciel w-f Listopad

KLASA III

 

1 „Biegnę po zdrowie” 2, Wychowawca Maj
2 ABC zdrowego odżywiania 2,5,6 wychowawca Marzec
3 „Biały ząbek” – fluoryzacja 6 Wychowawca Wg harmonogramu wizyt pielęgniarki środowiskowej
4 Udział w akcji: „Sprzątanie świata”. 1,2,4 Nauczyciel przyrody Wrzesień
5 Dzień Ziemi 1,2,4 Nauczyciel przyrody Kwiecień
6 Udział w projekcie: „Dzień wiosny”. 1,2,4 Opiekun SU Marzec
7 W zdrowym ciele zdrowy duch- wyjazdy na basen, gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca,  nauczyciel w-f Listopad

KLASA IV

 

1 ABC zdrowego odżywiania 2,5,6 Wychowawca Marzec
2 Mój czas wolny 1,2,3 Wychowawca, nauczyciel przyrody              i języka angielskiego Luty
3 Dzień hobby 3 Wychowawca, nauczyciel języka angielskiego czerwiec
5 Udział w akcji: „Sprzątanie świata”. 1,2,4 Nauczyciel przyrody Wrzesień
6 Dzień Ziemi 1,2,4 Nauczyciel przyrody Kwiecień
7 Udział w projekcie: „Dzień wiosny”. 1,2,4 Opiekun SU Marzec
8 W zdrowym ciele zdrowy duch- rajdy rowerowe,  gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca,  nauczyciel w-f Listopad

KLASA V

 

1 Wiem jak pokonać trudności w nauce. 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, pedagog Wrzesień
2 ABC zdrowego odżywiania. 2,5,6 wychowawca Marzec
3 Chcę poznać siebie. 1,2,3,4,5,6 Wychowawca Październik
4 Jak się zachować w szkole i poza nią. 1,2,3,4,5,6 Wychowawca Wrzesień
5 Higiena ciała i umysłu. 2,3,4,5,6 Wychowawca, nauczyciel przyrody Październik
8 Udział w akcji: „Sprzątanie świata”. 1,2,4 Nauczyciel przyrody Wrzesień
9 Dzień Ziemi 1,2,4 Nauczyciel przyrody Kwiecień
10 Udział w projekcie: „Dzień wiosny”. 1,2,4 Opiekun SU Marzec
11 W zdrowym ciele zdrowy duch- rajdy rowerowe, gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca,  nauczyciel w-f Listopad

KLASA VI

 

1 Sto pytań do nauczyciela wychowawcy. 1,2,3,4,5,6 Wychowawca Wrzesień
2 Sport to zdrowie. 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, nauczyciel w-f Październik
3 ABC zdrowego odżywiania się. 2,5,6 Wychowawca Marzec
4 Kultura języka, stroju, zachowania 4 Wychowawca, nauczyciel języka polskiego Październik
5 Poznaję siebie. 1,2,3,4,5,6 Wychowawca , pedagog Październik
6 Udział w akcji: „Sprzątanie świata”. 1,2,4 Nauczyciel przyrody Wrzesień
7 Dzień Ziemi 1,2,4 Nauczyciel przyrody Kwiecień
8 Udział  w projekcie: „Dzień wiosny”. 1,2,4 Opiekun SU Marzec
9 W zdrowym ciele  zdrowy duch-rajdy rowerowe gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca,  nauczyciel w-f Listopad

 

 

Ocena efektywności działań

 

Kryteria efektywności działań

 

 

Osoba odpowiedzialna za gromadzenie danych

 

1. Liczba uczniów biorących udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska . wychowawca
2. Liczba uczniów biorących udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych. Nauczyciel w – f

 

3. Liczba uczniów biorących udział w olimpiadach, zawodach, turniejach sportowych i odnoszących sukcesy . Nauczyciel  w – f
4. Liczba uczniów biorących udział w rajdach rowerowych. Wychowawcy
5. Liczba uczniów biorących udział w nauce pływania. Wychowawcy
6. Liczba uczniów biorących udział w programie „ABC zdrowego odżywiania się”. Pedagog
7. Liczba godzin nieusprawiedliwionych. wychowawca

 

 

Osoba odpowiedzialna za zgromadzenie powyższych danych i przygotowanie zestawień: p. Monika Wardecka

 

Termin: czerwiec każdego roku szkolnego.

 

 

Zadanie kierunkowe: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI.
Cele kierunkowe: Kształtowanie pozytywnych postaw wobec innych.
Cele szczegółowe: Uczeń: 1.     rozróżnia rodzaje agresji i podaje ich przykłady,
2. podaje przyczyny wybuchu agresji u siebie i u innych,
 3. nie używa wulgaryzmów,
4. rozwiązuje spory bez użycia siły,
5. stosuje sposoby rozładowywania negatywnych emocji
(np. techniki relaksacji)
6. stosuje zasadę „fair play”,
7. reaguje na przejawy agresji innych,
8. podaje skutki zachowań agresywnych.

 

Lp. DZIAŁANIE CEL OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN    

KLASA I

 

   
1 „Moje prawa, moje obowiązki” – tworzymy regulamin klasy 1,2,3,4,5,6,7,8 wychowawca Wrzesień    
2  „Odpowiedzialność, szacunek, tolerancja”- pogadanka 1,2,3,4,5,6,7,8 Wychowawcy klas Wrzesień
3. Udział uczniów w apelu (spektakl) profilaktycznym dotyczącym problemów agresji i przemocy. 2,8 pedagog Marzec

KLASA II

 

   
1 „Bądź grzeczny – będziesz bezpieczny” -pogadanka 1,2,3,4,5,6,7,8 wychowawca Wrzesień    
2  „Odpowiedzialność, szacunek, tolerancja”.- pogadanka 1,2,3,4,5,6,7,8 Wychowawcy klas Wrzesień
3. Udział uczniów w apelu (spektakl) profilaktycznym dotyczącym problemów agresji i przemocy. 2,8 pedagog Marzec

KLASA III

 

   
1 „Każdego można za coś pochwalić” – tworzenie klasowej tablicy pochwał 1,2,3,4,5,6,7,8 wychowawca Wrzesień    
2  „Odpowiedzialność, szacunek, tolerancja” -pogadanka 1,2,3,4,5,6,7,8 Wychowawcy klas Wrzesień
3. „Moje prawa, moje obowiązki”- galeria prac 1,2,3,4,5,6,7,8 Wychowawcy klas Październik
4. Udział uczniów w apelu (spektakl) profilaktycznym dotyczącym problemów agresji i przemocy. 2,8 pedagog Marzec

KLASA IV

 

   
1 Rodzaje i przyczyny agresji 1,2,3,4,5,6,7,8 Wychowawca, pedagog Październik    
2  „Odpowiedzialność, szacunek, tolerancja” -pogadanka 1,2,3,4,5,6,7,8 Wychowawcy klas Wrzesień    
3. Udział uczniów w apelu (spektakl) profilaktycznym dotyczącym problemów agresji i przemocy. 2,8 pedagog Marzec    
4. Zasady walki fair play 1,2,3,4,5,6,7,8 Wychowawca, nauczyciel w-f Marzec    
5. Spory – jak je rozwiązać? 1,2,3 pedagog Listopad    
6. Kultura języka 1,2,3,4,5,6,7,8 Wychowawca, nauczyciel języka polskiego Listopad    

KLASA V

 

   
1 Agresja pod kontrolą-pogadanka 1,2,4,5,7 Wychowawca, Październik    
2  „Odpowiedzialność, szacunek, tolerancja” -pogadanka 1,2,3,4,5,6,7,8 Wychowawcy klas Wrzesień    
3 Stop agresji- apel 1,2,3,4,5,6,7,8 Wychowawca klasy V, pedagog Listopad    
4. Udział uczniów w apelu (spektakl) profilaktycznym dotyczącym problemów agresji i przemocy. 2,8 pedagog Marzec    

KLASA VI

 

   
1 Nie zamykam oczu na krzywdę 1,2,3,4,5,6,7,8 Wychowawca Luty    
2  „Odpowiedzialność, szacunek, tolerancja ”-pogadanka 1,2,3,4,5,6,7,8 Wychowawcy klas Wrzesień    
3 Stop agresji- apel 1,2,3,4,5,6,7,8 Wychowawca klasy V, pedagog Listopad    
4. Udział uczniów w apelu (spektakl) profilaktycznym dotyczącym problemów agresji i przemocy. 2,8 pedagog Marzec    

Ocena efektywności działań

 

Kryteria efektywności działań

 

 

Osoba odpowiedzialna za gromadzenie danych

 

1. Wynik diagnozy zespołowej n – li uczących w danej klasie dotyczących stosowania przez uczniów wulgaryzmów i zachowań agresywnych. wychowawcy
2. Liczba bójek na terenie szkoły.

 

pedagog
3. Liczba uwag uczniów biorących udział w słownej agresji wobec rówieśników .

 

wychowawcy
4. Liczba i powody skarg rodziców.

 

dyrektor
5. Liczba i przyczyny upomnień i nagan wychowawcy . wychowawcy
6. Liczba uczniów biorących udział w spektaklu profilaktycznym.

 

wychowawcy
7. Liczba uczniów biorących udział w zajęciach „Zasady walki fair play ‘’

 

nauczyciele w -f
8. Liczba spektakli profilaktycznych.

 

pedagodzy

 

Osoba odpowiedzialna za zgromadzenie powyższych danych i przygotowanie zestawień: p. Aleksandra Heitzman .

 

Termin: czerwiec każdego roku szkolnego.

 

 

 

Zadanie kierunkowe: ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM I UZALEŻNIENIOM.
Cele kierunkowe: Kształtowanie zachowań asertywnych
Cele szczegółowe: Uczeń: 1.     wie co to jest nałóg,
2. zna przyczyny i skutki nałogów, wie jak niszczą zdrowie,
3. wie czym jest asertywność,
4.     zna alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.
 1. wie, ze w każdej sytuacji wybór należy do niego

 

Lp. DZIAŁANIE CEL OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN

KLASA I

 

1 „ Niebezpieczne nałogi ” – pogadanka 1,2 Wychowawca , pedagog Listopad
2 „Zachowaj trzeźwy umysł”- udział w kampanii ogólnopolskiej. 1,2,3,4,5 Wychowawca II sem.

KLASA II

 

1 „O nałogach i używkach” – pogadanki, gazetka 1,2,3,4,5 Wychowawca Maj
2 „Zachowaj trzeźwy umysł”- udział w kampanii ogólnopolskiej. 1,2,3,4,5 Wychowawca,

pedagog

II sem.

KLASA III

 

1 „Nie pal przy mnie” – plakat 1,2,3,4,5 Wychowawca Maj
3 Nałogom mówię nie!-,gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5 Wychowawca Maj
2 „Zachowaj trzeźwy umysł”- udział w kampanii ogólnopolskiej. 1,2,3,4,5 Wychowawca,

pedagog

II sem.

KLASA IV

 

1 Asertywne odmawianie 3 Wychowawca Grudzień
2 Ja i inni – zmiana własnego zachowania 1,3 Wychowawca Listopad
3 Alkohol, narkotyki i dopalacze, papierosy-nie, dziękuję-gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5 Wychowawca, nauczyciel przyrody, plastyki, opiekun SU Maj
4 „Zachowaj trzeźwy umysł”- udział w kampanii ogólnopolskiej. 1,2,3,4,5 Wychowawca

pedagog

II sem.

KLASA V

 

1 Życiowy optymizm 4,5 Wychowawca Listopad
2 Asertywnie powiedzieć nie 3 Wychowawca Grudzień
3 Alkohol, narkotyki i dopalacze, papierosy-nie, dziękuję-gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5 Wychowawca,  nauczyciel przyrody, plastyki, opiekun SU Maj
5 „Zachowaj trzeźwy umysł”- udział w kampanii ogólnopolskiej. 1,2,3,4,5 Wychowawca

pedagog

II sem.

KLASA VI

 

1 Asertywnie odmawiam 3 Wychowawca Grudzień
2 Alkohol, narkotyki i dopalacze, papierosy-nie, dziękuję-gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5 Wychowawca,  nauczyciel przyrody, plastyki, opiekun SU Maj
3 „Zachowaj trzeźwy umysł”- udział w kampanii ogólnopolskiej. 1,2,3,4,5 Wychowawca II sem.

 

Ocena efektywności działań

 

Kryteria efektywności działań

 

 

Osoba odpowiedzialna za gromadzenie danych

 

1. Liczba uczniów biorących udział w programie „Zachowaj trzeźwy umysł”. Pedagog
7. Liczba uczniów biorących udział w spektaklach profilaktycznych. Pedagog
9. Liczba upomnień wychowawcy za palenie papierosów , spożywanie innych używek. wychowawca

 

Osoba odpowiedzialna za zgromadzenie powyższych danych i przygotowanie zestawień: p. Ewa Szpatowicz

 

Termin: czerwiec każdego roku szkolnego.

 

 

Zadanie kierunkowe: BEZPIECZEŃSTWO.
Cele kierunkowe: Kształtowanie umiejętności dbania o własne i innych bezpieczeństwo
Cele szczegółowe: Uczeń: 1.     zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze,
2.     zna numery alarmowe,
3.     potrafi określić sytuacje niebezpieczną,
4.     dostrzega skutki niebezpiecznych sytuacji,
5.     potrafi poprawnie zachować się w niebezpiecznych sytuacjach,
6.     wie jak zachować się i kogo poprosić o pomoc w niebezpieczeństwie.
 

 

   
  Lp. DZIAŁANIE CEL OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN    
 

KLASA I

 

   
  1 „Będę bezpieczny” – spotkanie z policjantem 1,2,3,4,5,6 wychowawca Wrzesień    
  2 „Pierwsze kroki na drodze” – pogadanki 1,2,3,4,5,6 wychowawca Wrzesień    
  3 Pokaz pierwszej pomocy 2,3,5,6 Nauczyciel w-f II sem.    
  4 Jestem bezpieczny w szkole i w domu-gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, październik    
  5. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji z budynku szkoły. 2 Dyrektor szkoły I półrocze    
  6. Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej 4 Dyrektor szkoły II półrocze    
 

KLASA II

 

   
  1 „Będę bezpieczny” – spotkanie z policjantem 1,2,3,4,5,6 wychowawca Wrzesień    
  2 Bądź widoczny na drodze będziesz bezpieczny 1,3,4 wychowawca Wrzesień    
  3 Pokaz pierwszej pomocy 2,3,5,6 Nauczyciel w-f II sem.    
  4 Jestem bezpieczny w szkole i w domu-gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca,  Pażdziernik    
 

 

5. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji z budynku szkoły 2 Dyrektor szkoły I półrocze    
  6. Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej . 4 wychowawcy klas II półrocze    
 

KLASA III

 

   
  1 „Będę bezpieczny” – spotkanie z policjantem 1.06.2015 wychowawca Wrzesień    
  2 Dzieciaki poznają ważne znaki. 1,4,2 wychowawca Wrzesień    
  3 Pokaz pierwszej pomocy 2,3,5,6 nauczyciel w-f II sem.    
  4 Jestem bezpieczny w szkole i w domu-gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, Październik    
  5. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji z budynku szkoły 2 Dyrektor szkoły I półrocze    
  6. Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej . 4 wychowawcy klas II półrocze    
 

KLASA IV

 

   
  1 Jestem bezpieczny w szkole i w drodze do szkoły-pogadanka 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, nauczyciel techniki Wrzesień    
  2 bezpieczna zabawa podczas czasu wolnego 3,4,5 Wychowawca, nauczyciel przyrody Styczeń, luty    
  3 Pokaz pierwszej pomocy 2,3,5,6 nauczyciel w-f II sem.    
  4 Jestem bezpieczny w szkole i w domu- gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca,       
  5. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji z budynku szkoły 2 Dyrektor szkoły I półrocze    
  6. Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej . 4 wychowawcy klas II półrocze    
  7. Przygotowanie apelu na temat cyberprzemocy. 2,3 Wychowawca klasy VI październik    
 

KLASA V

 

   
  1 Jak pomóc w niebezpieczeństwie- pogadanka 1,3,4,5,6 Wychowawca Listopad    
  2 Niebezpieczeństwa grożące dzieciom- pogadanka 1,2,3,4,5,6 Wychowawca Listopad    
  3 Znamy sygnały alarmowe 2 Wychowawca Październik    
  4 Pokaz pierwszej pomocy 2,3,5,6 nauczyciel w-f II sem.    
  5 Jestem bezpieczny w szkole i w domu- gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca,  nauczyciel w-f Październik    
  5. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji z budynku szkoły 2 Dyrektor szkoły I półrocze    
  6. Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej . 4 wychowawcy klas II półrocze    
  7. Przygotowanie apelu na temat cyberprzemocy. 2,3 Wychowawca klasy VI październik    
 

KLASA VI

 

   
  1 Bezpieczna droga- pogadanka.   Wychowawca Wrzesień    
  2 Środki pirotechniczne niebezpieczeństwem dla dzieci- pogadanka.   Wychowawca Grudzień    
  3 Pokaz pierwszej pomocy. 2,3,5,6 nauczyciel w-f II sem.    
  4 Jestem bezpieczny w szkole i w domu-gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, Październik    
  5. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacji z budynku szkoły 2 Dyrektor szkoły I półrocze    
  6. Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej . 4 wychowawcy klas II półrocze    
  7. Przygotowanie apelu na temat cyberprzemocy. 2,3 Wychowawca klasy VI Październik    

 

 

 

Ocena efektywności działań

 

Kryteria efektywności działań

 

 

Osoba odpowiedzialna za gromadzenie danych

 

1. Liczba wypadków urazów, które miały miejsce w szkole i poza szkołą. Dyrektor szkoły
2. Liczba uczniów biorąca udział w próbnej ewakuacji szkoły. wychowawcy
3. Oceny umiejętność udzielania pierwszej pomocy. wychowawcy
4. Liczba zgłoszeń wskazujących na niewłaściwe korzystanie z sieci. wychowawcy
5. Liczba uczniów biorących udział w spotkaniu z przedstawicielami straży pożarnej . wychowawcy
6. Liczba uczniów biorących udział w apelach tematycznych wychowawcy
7. Liczba uczniów biorących udział w konkursach plastycznych nauczyciel zajęć artystycznych

 

Osoba odpowiedzialna za zgromadzenie powyższych danych i przygotowanie zestawień: p. Renata Kubiak

 

Termin: czerwiec każdego roku szkolnego.

 

 

Zadanie kierunkowe: INTEGRACJA UCZNIÓW W KLASIE I W SZKOLE.
Cele kierunkowe: Budowanie poczucia akceptacji i przynależności.
Nabywanie umiejętności zachowania norm współżycia społecznego.
Cele szczegółowe: Uczeń: 1.     chętnie chodzi do szkoły,
2.     ma poczucie własnej wartości,
3.     umiejętnie komunikuje się z innymi,
4.     jest tolerancyjny,
5.     potrafi dokonać obiektywnej oceny siebie i innych,
 1. wypełnia swoje obowiązki i korzysta ze swoich praw.

 

 

Lp. DZIAŁANIE CEL OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN

KLASA I

 

1 Zabawa integracyjna – razem się bawimy 1,2,3 Wychowawca Wrzesień
2 Pasowanie na ucznia 1,2 Wychowawca Wrzesień
3 Andrzejki- zabawa andrzejkowa 1,3,4,6 Opiekun SU Listopad
4 Walentynki 1,3,4,6 Opiekun SU Luty
5 Ja i mój kolega- gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca I semestr

KLASA II

 

1 Razem się uczymy , razem się bawimy – zabawa integracyjna 1,2,3,4,5,6 wychowawca Wrzesień
2 „Moja koleżanka , mój kolega” – konkurs plastyczny 1,2,3,4,5,6 wychowawca Wrzesień
3 Wycieczka integracyjna 1,2,3,4,5,6 wychowawca Wg harmonogramu wycieczek
4 Andrzejki- zabawa andrzejkowa 1,3,4,6 Opiekun SU Listopad
5 Walentynki 1,3,4,6 Opiekun SU Luty
6 Ja i mój kolega-,gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca I semestr

KLASA III

 

1 Wycieczka integracyjna 1,2,3,4,5,6 wychowawca Wg harmonogramu wycieczek
2 „Urodziny” – składamy życzenia kolegom 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, nauczyciel języka angielskiego Wrzesień-czerwiec
3 Andrzejki- zabawa andrzejkowa 1,3,4,6 Opiekun SU Listopad
4 Walentynki 1,3,4,6 Opiekun SU Luty
5 Ja i mój kolega- gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca I semestr

KLASA IV

 

1 Jesteśmy klasą- tworzymy jeden zespół -pogadanka? 1,5,6 wychowawca wrzesień
2 Poznaje siebie. Moje mocne i słabe strony. 2,3,4,5,6 Wychowawca i nauczyciele Październik
3 Andrzejki- zabawa andrzejkowa 1,3,4,6 Opiekun SU Listopad
4 Walentynki 1,3,4,6 Opiekun SU Luty
5 Ja i mój kolega- inscenizacje, konkursy plastyczne, gazetki, pogadanki 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, opiekun SU I semestr
6. Współzawodnictwo klas
w konkursie samorządności.
2, 3, 5 opiekun SU, samorząd uczniowski wg planu pracy samorządu szkolnego
7. Konkurs na 100% frekwencję. 1 opiekun samorządu SU, samorząd uczniowski cały rok
8. Mam talent. 2, 5 wyznaczeni nauczyciele czerwiec

KLASA V

 

1 Poznaję swoje możliwości 1,2 Wychowawca Październik
3 Umiem oceniać 5,6 wychowawca Styczeń
4 Andrzejki- zabawa andrzejkowa 1,3,4,6 Opiekun SU Listopad
5 Walentynki 1,3,4,6 Opiekun SU Luty
6 Ja i mój kolega- gazetki, pogadanka 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, opiekun SU I semestr
6. Współzawodnictwo klas
w konkursie samorządności.
2, 3, 5 opiekun SU, samorząd uczniowski wg planu pracy samorządu szkolnego
7. Konkurs na 100% frekwencję. 1 opiekun samorządu SU, samorząd uczniowski cały rok
8. Mam talent. 2, 5 wyznaczeni nauczyciele czerwiec

KLASA VI

 

1 Andrzejki- zabawa andrzejkowa 1,3,4,6 Opiekun SU Listopad
2 Wigilia klasowa – Gwiazdor 1,3 Wychowawca Grudzień
3 Walentynki 1,3,4,6 Opiekun SU Luty
4 Ja i mój kolega-gazetki, pogadanka 1,2,3,4,5,6 Wychowawca, opiekun SU I semestr
6. Współzawodnictwo klas
w konkursie samorządności.
2, 3, 5 opiekun SU, samorząd uczniowski wg planu pracy samorządu szkolnego
7. Konkurs na 100% frekwencję. 1 opiekun samorządu SU, samorząd uczniowski cały rok
8. Mam talent. 2, 5 wyznaczeni nauczyciele czerwiec

 

 

Ocena efektywności działań

 

Kryteria efektywności działań

 

 

Osoba odpowiedzialna za gromadzenie danych

 

1. Liczba i powody pochwał wychowawcy.

 

wychowawca
2. Liczba i powody upomnień wychowawcy wychowawca

 

3. Liczba i przyczyny pochwał , upomnień i nagan  dyrektora.

 

wychowawca
4. Liczba egzaminów klasyfikacyjnych  i przyczyny.

 

wychowawca

 

Osoba odpowiedzialna za zgromadzenie powyższych danych i przygotowanie zestawień: p. Ryszard Herkt .

 

 

 

Zadanie kierunkowe: ORIENTACJA ZAWODOWA I PLANOWANIE KARIERY.
Cele kierunkowe: Kształtowanie świadomego modelu życia
Cele szczegółowe: Uczeń: 1.     rola autorytetu w życiu człowieka,
2.     potrafi dążyć do osiągania życiowych celów,
3.     potrafi określić rodzaje zawodów.
     

 

 

 

  Lp. DZIAŁANIE CEL OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN    
 

KLASA I

   
  1 Kim chciałbym zostać w przyszłości- pogadanki, wystawa prac 1,2,3

 

Wychowawca, nauczyciel języka angielskiego marzec-kwiecień    
 

KLASA II

 

   
  1 Kim chciałbym zostać w przyszłości-spotkanie z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody ( np. strażak, policjant) 1,2,3

 

Wychowawca, nauczyciel języka angielskiego marzec-kwiecień    
 

KLASA III

 

   
  1 Kim chciałbym zostać w przyszłości- spotkanie z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody ( np. strażak, policjant) 1,2,3

 

 

Wychowawca, nauczyciel języka angielskiego marzec-kwiecień    
 

KLASA IV

 

   
  1 Kim chciałbym zostać w przyszłości- spotkanie z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody ( np. strażak, policjant) 1,2,3 Wychowawca, nauczyciel języka angielskiego marzec-kwiecień    
  2. Zorganizowanie konkursów o zawodach 2,3 pedagog luty    
 

KLASA V

 

   
  1 Kim chciałbym zostać w przyszłości- spotkanie z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody ( np. strażak, policjant) 1,2,3 Wychowawca, nauczyciel języka angielskiego marzec-kwiecień    
  2. Zorganizowanie konkursów o zawodach. 2,3 pedagog luty    
 

KLASA VI

 

   
  1 Planujemy swoją przyszłość 1,2,3 Wychowawca, Czerwiec    
  2 Z plecakiem dobrych rad 1,2,3 Wychowawca, Czerwiec    
  3 Kim chciałbym zostać w przyszłości- spotkanie z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody ( np. strażak, policjant) 1,2,3 Wychowawca marzec-kwiecień    
  4. Zorganizowanie konkursów o zawodach 2,3 pedagog luty    
  5. Spotkania z absolwentami – dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w dążeniu do wyznaczonego zawodu 2,3 Wychowawca klasy VI cały rok    

 

 

 

Ocena efektywności działań

 

Kryteria efektywności działań

 

 

Osoba odpowiedzialna za gromadzenie danych

 

1. Liczba uczniów biorących udział w spotkaniach prezentowanych przez przedstawicieli różnych zawodów pedagog
2. Liczba uczniów biorących udział w konkursach o zawodach wychowawcy klas
6. Sprawozdanie z losów absolwentów pedagog

 

Osoba odpowiedzialna za zgromadzenie powyższych danych i przygotowanie zestawień: p. Ewa Szpatowicz.