Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach

nr 10/2020/2021  z dnia 23.10.2020

W sprawie: czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach dla klas IV-VIII oraz przejście na nauczanie zdalne.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje: zawieszone zostają stacjonarne zajęcia dla klas IV-VIII oraz przejście na system zdalny.

 1. Okres zawieszenia zajęć zdalnych: od 26.10.2020-08.11.2020         z możliwością przedłużenia.
 2. Uczniowie pracują według ustalonego planu od poniedziałku do piątku przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość: platforma G-Suite (Classroom, komunikator Meet).
 3. Realizowane są wszystkie zajęcia z ramowego planu nauczania w tym pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020r

Dyrektor SP w Jędrzychowicach

Marta Krawczyk

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach

nr 11/2020/2021  z dnia 23.10.2020

W sprawie: wprowadzenia zasad obowiązujących w czasie zdalnego nauczania dla klas IV-VIII obowiązującego od 26 października 2020 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

Zarządzam wprowadzenie następujących zasad w trakcie zdalnego nauczania:

 1. lekcje trwają od 30 do 35 minut + 10 minut na przesyłanie wiadomości lub indywidualny kontakt ucznia z nauczycielem;
 2. po każdej lekcji obowiązuje przerwa:
 3.  Plan godzin lekcyjnych dla uczniów na zdalnym nauczaniu:                  
 1. 8.00-8.35      15 min przerwy
 2. 8.50-9.25      15 min przerwy
 3. 9.40-10.15    20 min przerwy
 4. 10.35-11.05  25 min przerwy
 5. 11.30-12.05   25 min przerwy
 6. 12.30- 13.05    5 min przerwy
 7. 13.10-13.40     5 min przerwy
 8. 13.45- 14.15
 1. na każdej lekcji będzie sprawdzana obecność- nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona pisemnie przez rodzica- drogą mailową do wychowawcy;
 2. nauka prowadzona na odległość w SP w Jędrzychowicach będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli poprzez  aplikację G-Suite:Classroom jak również lekcji on-line;
 3. uczeń, który uzasadni niemożliwość połączenia się na lekcji przez aplikację Classroom, musi być obecny na lekcji przez wykonywanie zadań w aplikacji;
 4. zajęcia trwają nie dłużej niż od godz.8.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć);
 5. w okresie nauczania zdalnego realizowane są wszystkie zajęcia z planu lekcji-możliwe jest czasowe zawieszenie kółek zainteresowań;
 6. kontakt ucznia z wychowawcą lub innymi nauczycielami odbywa się za pomocą służbowych maili, komunikatorów, połączeń przez Meet w godzinach od 7.30 do 15.00;
 7. kontakt rodziców z wychowawcami i nauczycielami odbywa się za pomocą maili służbowych uczniów i nauczycieli, komunikatorów oraz połączeń przez Meet w wyznaczonym przez dyrektora czasie oraz  terminach zebrań: możliwość kontaktu z wychowawcami-poniedziałki oraz środy od godz.14.00 do 15.00. 
 8. zadania domowe– z każdego przedmiotu uczniowie dostają nie więcej niż jedno zadanie domowe w tygodniu- z wyłączeniem przedmiotów egzaminacyjnych:język polski, matematyka, język angielski;
 9. sprawdziany, prace klasowe, testy– w tygodniu klasa może napisać nie więcej niż dwa sprawdziany lub dwie prace klasowe; kartkówki– każda klasa może pisać maksymalnie trzy kartkówki w ciągu tygodnia (w tym z jednego przedmiotu jedna kartkówka w tygodniu);- Za zgodą całej klasy liczba ta może wzrosnąć o maksymalnie jeden sprawdzian, kartkówkę, test;
 10. lekcje prowadzone są przez nauczycieli zdalnie ze szkoły lub z miejscu zamieszkania z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych- zasady prowadzenia lekcji są ustalane indywidualnie- pierwszy tydzień zajęć jest prowadzony przez nauczycieli z miejsca zamieszkania;
 11. zdalna praca nauczycieli jest dokumentowana i oddawana do dyrektora szkoły nie rzadziej niż co dwa tygodnie(nie ma konieczności wpisywania tematów do dziennika-jeżeli nauka zdalna będzie trwała dłużej niż 2 tygodnie).
 12. w razie potrzeby (m.in. choroba nauczyciela punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, klas 1-2, świetlicy) dyrektor może oddelegować do pracy z uczniami innego nauczyciela mającego uprawnienia do pracy z tą grupą dzieci- w tej sytuacji należą się nauczycielowi płatne zastępstwa, jeżeli godziny zastępstw nie pokrywają się z godzinami przydzielonymi wg arkusza organizacyjnego szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020r

Dyrektor SP w Jędrzychowicach

Marta Krawczyk

Skip to content