Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani//Pana
dziecka /dzieci jest Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Jędrzychowicach Kowalewo 62a, 67-407 Szlichtyngowa

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Alicja Grzesińska – Świętek,  iodags@iodags.pl

3. Podstawą i celem przetwarzania danych osobowych jest:

a)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe.

b)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonywanie zadań określonych w umowie

c)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO – promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody

d)    zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a)    niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w tym przez okres trwania nauki i archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b)    do czasu wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia,

c)    w przypadku zapisów systemu monitoringu – 3 dni, chyba że zapis ten obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

3) żądania usunięcia danych, gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

6)W  przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
(art.6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Podanie  danych osobowych jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów w przypadku ich przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną mienia.
W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Skip to content