Samorząd szkolny

 

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

2019/2020

PRZEWODNICZĄCY – Tobiasz Skrzypczak

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – Maja Antoniuk

SKARBNIK – Amelia Szpatowicz

 

 

 

 

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2017/2018

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

– tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielne zadania,

– rozwój zainteresowań,

– tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

– tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,

 – podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole,

 – organizowanie czasu wolnego, – włączanie rodziców w sprawy szkoły.

 

Założenia na rok szkolny 2017/2018

wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności;

– poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia;

– pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału;

– reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych;

– stwarzanie możliwości współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej;

 

Inicjatywy całoroczne:

  • stała współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami;
  • prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;
  • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
  • całoroczna akcja np. „Szczęśliwy Numerek”;
  • całoroczna zbiórka makulatury;

Plan-Pracy-Samorządu-Uczniowskiego-20172018