Załącznik do Uchwały Rady

                                                                       Pedagogicznej Nr 46/ /2014/2015

                                                                      z dnia 13.05.2015  r.

 

 

Statut

Szkoły podstawowej

w JĘDRZYCHOWICACH

 

 

Spis treści:

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne                                                                            str.3-4

 

Rozdział 2. Ogólne informacje o szkole.                                                                  str. 5

                                                                                                                                 

Rozdział 3.Przyjmowanie uczniów do Szkoły                                                         str. 6-8

 

Rozdział 4. Cele i zadania Szkoły                                                                             str. 9-14

 

Rozdział 5. Organy Szkoły                                                                                       str.15-25

 

Rozdział 6. Organizacja Szkoły                                                                                str.25-31

 

Rozdział 7. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły                                                  str. 31-37

 

Rozdział 8. Uczniowie Szkoły                                                                                   str. 37-42

 

Rozdział 9. Zasady, warunki i sposób oceniania uczniów                                     str. 42-62

 

Rozdział 10. Prawa i obowiązki rodziców                                                               str. 62-64

 

Rozdział 11. Postanowienia końcowe                                                                      str. 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Statut dotyczy Szkoły Podstawowej  w Jędrzychowicach, zwanej dalej  „Szkołą”.

2.Statut Szkoły, zwany dalej „Statutem”, został opracowany na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

256, poz. 2572, z późn. zm.);

 

2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.

Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

 

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.);

 

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.);

 

5) konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526);

 

6) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 156, poz. 1047,  z późn. zm.);

 

7) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.);

 

8) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.);

 

9) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);

 

10) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28, z późn. zm.);

 

11) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532);

 

12) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.1516);

 

13) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125, z późn. zm.);

 

14) innych, niż wymienione w pkt 3 – 13, aktów wykonawczych do ustaw, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

 • 2

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 

 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1;

 

 • Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2;

 

 • zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów;

 

 • Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w szkole;

 

 • uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły;

 

 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów uczniów szkoły;

 

7)  wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w szkole;

 

8)   organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w

Szlichtyngowej.

 

9)   organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć

Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

Rozdział 2

 

Informacje ogólne o Szkole

 

 • 3

 

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach
 2. Siedziba szkoły znajduje się w Kowalewie w budynku o numerze 62a.
 3. W skład Szkoły wchodzą:
 • oddziały uczniów klas I do VI;
 1. Cykl kształcenia w Szkole trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy:

1) etap I – klasy od I  do III –edukację wczesnoszkolną;

2) etap II – klasy od IV do VI – blok przedmiotowy.

 1. Nauka w Szkole kończy się sprawdzianem przeprowadzanym na podstawie wymagań określonych oddzielnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.
 2. Szkoła jest jednostką budżetową Urzędu Miasta I Gminy w Szlichtyngowej.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Miasta I Gminy w Szlichtyngowej
 5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp..
 6. Ustalona nazwa Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. Szkoła posiada pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą, stempel prostokątny z adresem, numerem telefonu, NIP – em i regonem Szkoły.
 7. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

            Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach, 67-407 Szlichtyngowa

           tel. 65 5492418   NIP – 6971138075 , REGON – 971321933.

 1. Wydatki budżetowe szkoły corocznie są zatwierdzane w planie budżetowym i przeznaczone na określone
 2. Obsługę finansową szkoły prowadzi Zespół Placówek Edukacyjnych

Szlichtyngowej.

 1. W Szkole działa stołówka szkolna.
 2. Teren szkoły objęte są nadzorem kamer w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.        

 

 

 

                          

Rozdział 3

 

Przyjmowanie uczniów do Szkoły

 • 4

1.Do klasy pierwszej przyjmuje się:

 • z urzędu – dzieci zamieszkałe w jej obwodzie, na podstawie zgłoszenia rodziców;
 • na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy dysponuje ona wolnymi miejscami.
 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 • Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

 

 • 5

 

1.W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • Zamieszkanie ucznia na terenie gminy Szlichtyngowa,
 • Rodzic ucznia zatrudniony jest na terenie gminy Szlichtyngowa lub prowadzi na jej terenie działalność gospodarczą lub rolniczą,
 • Uczęszczanie rodzeństwa ucznia do tej samej szkoły,
 • Uczeń uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej,

2.Kryteriom, o których mowa w ust.1 przypisuje się odpowiednio:

 • 10 pkt,
 • 8 pkt,
 • 6 pkt,
 • 4 pkt,

3.O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły decyduje łączna liczba punktów za kryteria wymienione w ust.1, które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać kandydat wynosi 28 pkt.

 1. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów, licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.

 

 • 6

1.Wymaganymi dokumentami kandydatów, o których mowa w § 5 ust.1, są:

1)wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez szkołę i zawierając:

 1. a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
 2. b) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
 3. c) adres zamieszkania rodziców i kandydata,
 4. d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,

2)oświadczenie rodzica o zamieszkaniu ucznia na terenie gminy Szlichtyngowa

 • zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica ucznia na terenie gminy Szlichtyngowa, wydruk

z CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie gminy Szlichtyngowa lub oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej na terenie gminy Szlichtyngowa,

4) zaświadczenie dyrektora szkoły o uczęszczaniu rodzeństwa ucznia do szkoły podstawowej.

5) zaświadczenie dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia do oddziału przedszkolnego

w danej szkole podstawowej.

 1. Kandydaci, o których mowa w § 5 ust.1, składają wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do Dyrektora Szkoły według wzoru określonego przez Szkołę. Do wniosku dołącza się:
 • dokumenty lub oświadczenia wymienione w § 6 ust.1 pkt 2-5,
 • inne, według uznania.

3.Dokumenty, o których mowa w § 5, składa się w sekretariacie Szkoły w okresie od 1marca do 31 marca .

 

 • 7

 

1.Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego.

2.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

3.Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie wykazu zawierającego imię i nazwisko,

2) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

3) w przypadku nieprzyjęcia kandydata – podanie przyczyny odmowy na wniosek rodzica,

4.Komisja Rekrutacyjna w dniu 15 kwietnia do godz. 9.00 publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

1) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia następuje w dniach 18 kwietnia do 22 kwietnia,

2) 25 kwietnia komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły,

5.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, rodzic kandydata niezakwalifikowanego może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

6.Uzasadnienie, o którym mowa w ust.5, Komisja Rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica.

7.Postępowanie uzupełniające w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami kończy się 29 sierpnia.

 

 • 8

 

1.Przyjęcie ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym także do klasy pierwszej, o ile wymagałoby to przeprowadzenia zmian organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe, wymaga zgody organu prowadzącego.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

 

Cele i zadania Szkoły

 • 9

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki Szkoły, potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska Szkoły.

 

 • 10

 

Celem szkoły jest w szczególności:

 • zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, moralno-emocjonalnego i fizycznego;
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu ucznia i przygotowaniu go do:
 1. życia indywidualnego;
 2. życia w środowisku,
 3. życia zawodowego,
 4. życia w społeczeństwie;
 5. uczestnictwa w kulturze;
 • troska o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia poprzez promowanie zdrowego trybu życia;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania uczniom w szkole;
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły poprzez:
 1. zorganizowanie zajęć świetlicowych;
 2. umożliwianie spożywania posiłków;
 3. prowadzenie zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych, socjoterapeutycznym oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • kompensowanie istniejących braków środowiskowych;
 • ochrona poszanowania godności osobistej uczniów oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
 • ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

 

 • 11

 

W szczególności zadaniem szkoły jest:

 • organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku,
 • umożliwienie realizacji programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości ucznia;
 • organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych;
 • otaczanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej;
 • zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej i logopedycznej w celu jak najlepszego usprawnienia zaburzonych funkcji i zmniejszenia skutków niepełnosprawności ucznia;
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • prowadzenie pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej Szkoły w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego;
 • rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
 • kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz przynależności do społeczności międzynarodowej.

 

 • 12

 

Szkoła upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska poprzez:

 • poznanie warunków środowiskowych Gminy – Szlichtyngowa .
 • przekazywanie rzetelnej informacji o wpływie zakładów przetwórstwa miedzi na zdrowie mieszkańców Gminy Szlichtyngowa;
 • prowadzenie szerokiej profilaktyki poprzez propagowanie zdrowego stylu życia;
 • propagowanie działań o charakterze rekreacyjno-sportowym na obszarze Gminy Szlichtyngowa;
 • promocję zdrowia i higieny, doraźną pomoc w nagłych wypadkach, okresowe badania i kontrole we współpracy z placówkami służby zdrowia.

 

 

 • 13

 

 1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań szkoły, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
 • zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia;
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
 • realizowanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły;
 • współpracę z rodzicami uczniów.
 1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoła zatrudnia pedagoga i logopedę, oligofrenopedagoga.

 

 • 14

 

 1. Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
 2. Rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów w celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych.
 3. Organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Wschowie, a także współpracuje z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom i ich rodzicom.
 4. Szkoła współdziała z poradnią, o której mowa w ust.3, oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez systematyczny kontakt z przedstawicielami poszczególnych placówek w celu uzyskania pomocy diagnostyczno-terapeutycznej oraz socjalnej.

 

 

 • 15

 

 1. Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w wybranych dziedzinach poprzez:
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych;
 • organizowanie konkursów naukowych i artystycznych oraz zawodów sportowych;
 • udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i zawodach sportowych.
 1. Umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego programu nauczania lub indywidualnego toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Organizuje, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.
 3. Prowadzi działalność innowacyjną, realizując programy własne, w oparciu o odrębne przepisy.

 

 • 16

 

 1. Szkoła rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki aktywnego wypoczynku.
 2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki przebywania uczniów na terenie Szkoły i zajęć poza jej terenem:
 • opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia;
 • opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych sprawuje nauczyciel pełniący dyżur, zachowując na terenie mu podległym warunki bezpiecznego wypoczynku;
 • opiekę nad uczniami podczas organizowanych przez szkołę różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki sprawuje kierownik wycieczki oraz przydzieleni opiekunowie, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 1. Szczególną troską o zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy objęte są zajęcia wychowania fizycznego, rekreacyjno-sportowe, zawody i rozgrywki sportowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 17

 

 1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Zapewnia rodzicom udział w życiu szkoły, poprzez możliwość przedstawiania wniosków i uwag na zebraniach rodziców oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w radach klasowych oraz w organach Rady Rodziców.
 • 18

 

Szkoła organizuje opiekę zdrowotną w zakresie:

 • udzielania doraźnej pomocy medycznej;
 • dbałości o higienę i estetyczny wygląd uczniów;
 • propagowania oświaty zdrowotnej.
 • 19

 

 1. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych Szkoła udziela pomocy materialnej we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
 2. O udzielenie pomocy, o której mowa w ust.1, z wnioskiem do Dyrektora Szkoły występuje rodzic dziecka, jego wychowawca lub pedagog szkolny.

 

 • 20

 

Szkoła organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

 • diagnozowanie środowiska uczniów;
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów i umożliwianie ich zaspokajania;
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii ucznia;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 • 21

 

Zadania szkoły, o których mowa w § 20 realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dziecka.

 

 • 22

 

 1. Pomoc psychologiczno– pedagogiczna udzielana jest na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga szkolnego lub rodziców.
 2. Koordynatorem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest pedagog szkolny,

a w razie jego braku wychowawca klasy który :

 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych;
 • określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;
 • udziela różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;
 • podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 1. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w Szkole jest organizowana w formie:
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych, w tym korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii;
 • innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
 1. Uczestnictwo w formach zajęć, o których mowa w ust.3, trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia taką formą pomocy.
 2. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Wschowie , zwaną dalej „Poradnią”, poprzez:

1) stały i systematyczny kontakt pracowników pedagogicznych Szkoły z pracownikami Poradni, w celu prawidłowej realizacji swoich zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych;

2) cykliczne szkolenia pracowników pedagogicznych Szkoły prowadzone przez pracowników Poradni;

3) szkolenia rodziców organizowane przez Szkołę z udziałem specjalistów z Poradni;

4) kierowanie uczniów  na specjalistyczne badania prowadzone przez Poradnię;

5) przygotowywanie opinii przez nauczycieli, uczniom  kierowanym do Poradni na badania;

6) realizację przez nauczycieli orzeczeń i wskazań pracowników Poradni dotyczących uczniów  Szkoły;

 • 23

 

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

 • darmowych podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w klasie I i przez cały trzyletni cykl;
 • darmowych podręczników do klasy IV w roku szkolnym 2015/2016 i przez cały trzyletni cykl nauki;
 • dofinansowanie do zakupu ćwiczeń ;
 • pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 • pracowni komputerowych;
 • biblioteki;
 • stołówki;
 • gabinetu pedagoga;
 • boisk oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 • szatni;

 

Rozdział 5

 

Organy Szkoły i ich kompetencje

 

 • 24 
 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie
  w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

 

 •                          25

 

 1. Organami Szkoły są:
 • Dyrektor Szkoły;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski;
 • Rada Rodziców.
 1. Organy szkoły współpracują ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania, opieki oraz
  w rozwiązywaniu wszystkich istotnych problemów szkoły.
 2. Każdy z organów szkoły ma możliwość:
 • swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;
 • rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;
 • uzyskiwania aktualnych informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach innego organu.
 • 26

 

 1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.
 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.

 

 • 27 
 1. Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz.
 2. Do zadań Dyrektora Szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.
 3. Dyrektor Szkoły w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

 

 • 28

 

 1. Do właściwości rzeczowej Dyrektora Szkoły, określającej zakres jego działalności, należy
  w szczególności:

1) w zakresie nadzoru pedagogicznego:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole,
 2. dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowany przez nauczycieli program nauczania,
 3. odpowiada za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,
 4. podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
 5. dba o realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 6. analizuje i oceniania efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli oraz innej działalności statutowej Szkoły,
 7. w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w Szkole opracowuje, program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 8. realizuje zalecenia, uwagi i wnioski Kuratora Oświaty oraz powiadamia go o wykonaniu zaleceń, uwag i wniosków,
 9. dokonuje oceny pracy nauczycieli, o której mowa w art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela,
 10. dba o warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,
 11. udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 12. dba o przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 13. m) dba o właściwą organizację i przebieg sprawdzianu,
 14. n) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych,
 15. o) nadzoruje i odpowiada za sposób prowadzenia w Szkole dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz prawidłowość wykorzystywania druków szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 16. p) dba o przestrzeganie Statutu Szkoły;

2) w zakresie zarządzania i kierowania pracą Szkoły:

 1. a) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. b) zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
 3. c) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 4. d) ustala warunki korzystania ze stołówki szkolnej,
 5. e) wyraża zgodę na podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, z wyjątkiem organizacji politycznych,
 6. f) wypracowuje i realizuje, przy współudziale pozostałych organów Szkoły, rozwój organizacyjny Szkoły,
 7. g) ustala organizację pracy Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 8. h) ustala, po zasięgnięciu opinii organów szkoły, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w danym roku szkolnym, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 9. i) ustala, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Organem Prowadzącym, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wskazując wybraną sobotę, w którą zajęcia te zostaną zrealizowane,
 10. j) organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, o których mowa w lit. h – i,
 11. k) wstrzymuje wykonanie uchwał organów Szkoły, niezgodnych z przepisami prawa,
 12. l) współpracuje z organami Szkoły oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz edukacji,
 13. m) współpracuje z Organem Prowadzącym i Kuratorem Oświaty, w zakresie realizacji swych zadań, które wymagają takiej współpracy,
 14. n) realizuje zalecenia i wnioski Organu Prowadzącego i Kuratora Oświaty,

 

3)  w zakresie prawa pracy:

 1. a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
 2. b) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
 3. c) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom Szkoły,
 4. d) występuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o przyznanie pracownikom Szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 5. e) kształtuje twórczą atmosferę pracy w Szkole, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze,
 6. f) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 7. g) współpracuje z zakładowymi organizacjami związków zawodowych,
 8. h) dokonuje za pracodawcę innych, niż wymienione w lit. a – g, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

4) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli:

 1. a) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela w okresie stażu i przyjmuje sprawozdanie z realizacji tego planu,
 2. b) przydziela opiekuna stażu nauczycielowi ubiegającemu się o stopień nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego,
 3. c) zapewnia pomoc nauczycielom odbywającym staż;
 4. d) ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
 5. e) wyraża zgodę na odbycie przez nauczyciela dodatkowego stażu,
 6. f) powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i pełni funkcję jej przewodniczącego,
 7. g) nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego lub odmawia nadania tego stopnia,
 8. h) prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych przez komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
 9. i) przechowuje dokumentację związaną z nadaniem stopnia nauczyciela kontraktowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 10. j) uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;

5) w zakresie spraw uczniowskich:

 1. a) sprawuje opiekę nad uczniami oraz tworzy im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,
 2. b) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów z obwodu szkolnego przydzielonego Szkole,
 3. c) w przypadku przyjęcia ucznia spoza obwodu Szkoły, powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której uczeń mieszka, o spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego,
 4. d) podejmuje decyzję w sprawie spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego poza Szkołą,
 5. e) udziela zezwolenia na realizowanie przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki oraz wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna,
 6. f) organizuje indywidualne nauczanie uczniom, posiadającym orzeczenie o takiej potrzebie,
 7. g) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 8. h) podejmuje decyzje w sprawie przeniesienia ucznia do innego oddziału,
 9. i) wnioskuje do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia, objętego obowiązkiem szkolnym, do innej szkoły, w przypadkach określonych w Statucie,
 10. j) nagradza i karze uczniów w przypadkach określonych w Statucie,
 11. k) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
 12. l) odpowiada za warunki i sposób organizowania w Szkole krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 13. m) organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 14. n) dba o przestrzeganie praw dziecka oraz praw ucznia, a także o upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
 15. o) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły;

6) w zakresie administrowania mieniem Szkoły:

 1. a) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Szkoły oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
 2. b) wnioski organizuje wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Szkoły,
 3. c) zapewnia nauczycielowi nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków,
 4. d) podejmuje decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism metodycznych, uwzględniając wnioski zgłoszone przez nauczycieli,
 5. e) organizuje przeglądy techniczne budynku szkolnego oraz prace konserwacyjno – remontowe,
 6. f) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego,
 7. g) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników,
 8. h) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów, pracowników Szkoły, ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły;

7) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole:

 1. a) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole,
 2. b) dba o zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, uczniom, oraz pracy nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
 3. c) podejmuje decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć szkolnych, za zgodą Organu Prowadzącego, jeżeli wystąpią zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 

 • 29
 1. Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

 

 • 30 
 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi organami Szkoły;
 2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
 • przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
 • składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły;
 • zasięga opinii organów Szkoły w sprawach określonych ustawą oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

 

 • 31 

1.Rada Pedagogiczna, jako organ Szkoły, posiada w swej właściwości uprawnienia uchwałodawcze oraz uprawnienia opiniodawcze.

 1. W zakres uprawnień uchwałodawczych Rady Pedagogicznej Szkoły wchodzą sprawy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • ustalanie szczegółowych kryteriów stopni szkolnych oraz ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły;
 • uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz dokonywanie w nim zmian.

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w

tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;

 1. Zakres uprawnień opiniodawczych Rady Pedagogicznej obejmuje sprawy dotyczące:
 • powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę;
 • przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi Szkoły;
 • organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych;
 • projektu planu finansowego szkoły;
 • wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycji Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do przepisów ustawy.
 1. Dyrektor Szkoły może wnioskować o wydanie przez Radę Pedagogiczną opinii w innych

sprawach, niż wymienione w ust.2.

 1. Rada Pedagogiczna ponadto:
 • deleguje swojego przedstawiciela do prac w innych organach, w tym komisji konkursowej   wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły oraz zespołu oceniającego rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela,
 • uchwala Statut Szkoły oraz dokonuje jego zmian.

6.Tryb postępowania w sprawie wstrzymania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej określa  ustawa.

 • 32

 

1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.

2.Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o regulamin, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.

 1. Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
 2. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
 • pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 • współdziałanie z Dyrektorem Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
 • współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki;
 • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
 • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;
 • rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

5.W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2;

 1. Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:
 • możliwość przedstawiania Dyrektorowi Szkoły i innym organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 • wyrażanie opinii w sprawie:
 1. wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju ;
 2. wzoru jednolitego stroju;
 3. programu wychowawczego Szkoły;
 4. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 5. oceny pracy nauczyciela – na wniosek Dyrektora Szkoły;
 • wnioskowanie o nadanie imienia szkole.
 1. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.
 2. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze statutem szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi.
 • 33

 

 

 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
 2. W jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, a jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.
 4. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły oraz uchwalanie regulaminu swojej działalności.
 5. W zakres kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców wchodzi:
 • delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;
 • możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 • opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;
 • wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 • zgoda – na wniosek innych organów szkoły – na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
 • uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły;
 • wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 • opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji godzin wychowania fizycznego;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

10) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły

11) wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład komisji powoływanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły;

12) wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny jego pracy;

13) opiniowanie wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

 

 • 34

 

 1. Organy szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów i zadań szkoły.
 3. Współdziałanie organów szkoły obywa się według następujących zasad:
 • pozytywnej motywacji;
 • partnerstwa;
 • wielostronnego przepływu informacji;
 • aktywnej i systematycznej współpracy;
 • rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
 1. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.
 2. Współdziałanie organów szkoły obejmuje w szczególności:
 • zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa oraz w statucie szkoły poprzez:
 1. udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;
 2. organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły;
 3. możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły;
 4. rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
 • opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;
 • bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach. .
 1. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów szkoły ustala Dyrektor Szkoły.

 

 • 35

 

 1. Spory między organami szkoły rozpatrywane są na wspólnych zebraniach organów.
 2. Organy między sobą ustalają formy ich rozstrzygnięcia.
 3. Dopuszcza się możliwość powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu.
 4. Komisja, o której mowa w ust.3, po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad.
 5. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu.
 6. W przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie szkoły, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od ich zakresu właściwości rzeczowej oraz przedmiotu sporu.

 

Rozdział 6


Organizacja Szkoły

 • 35
 1. W Szkole rok szkolny dzieli się na dwa półrocza : półrocze I (jesienno – zimowe)

i półrocze II (wiosenno – letnie). Terminy trwania określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów realizowane są w Szkole przez pięć dni w tygodniu, z wyjątkiem sytuacji konieczności odpracowania zajęć w wybraną sobotę, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 36
 1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
 • arkusz organizacji szkoły;
 • tygodniowy rozkład zajęć.
 1. Arkusz organizacji szkoły określa głównie:
 • liczbę pracowników szkoły;
 • liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego;
 • liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 • liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego,
 1. Arkusz organizacji Szkoły na dany rok szkolny opracowuje Dyrektor Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania, a zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 • 37

Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich rozpoczęcia
i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.

 

 • 38

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, do którego uczęszczają dzieci
  o zbliżonym wieku.
 2. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania.
 3. O liczbie utworzonych oddziałów w danym roku szkolnym decyduje liczba uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły, o ile organ prowadzący Szkołę nie przyjmie odrębnych uregulowań w tym zakresie.
 4. Podział oddziału na grupy dokonywany jest na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 5. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

 

 • 39

 

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Przerwy śródlekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerwy po 3 lekcji, która trwa 15 minut oraz po 4 lekcji która trwa 20 minut.
 4. W celu realizacji zadań statutowych w Szkole prowadzone są:
 • obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującymi w danym oddziale planem nauczania;
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w tym koła zainteresowań, koła przedmiotowe, sportowe, artystyczne i inne wynikające z potrzeb uczniów.
 1. Szczegółowy plan obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów i grup przedmiotowych określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony, według zasad określonych w § 36 ust.4 niniejszego Statutu.
 2. Zajęcia dodatkowe organizowane są stosownie do posiadanych środków finansowych
  w wymiarze i czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 • 40

 

 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
 4. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia książek.
 5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
 • gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;
 • korzystanie ze zbiorów w i wypożyczeń poza bibliotekę;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.
 2. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:
 • biblioteką kieruje nauczyciel polonista lub inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;
 • bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe;

 

 • 41

 

 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.
 2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 • udostępniania zbiorów;
 • udzielania potrzebnych informacji;
 • udzielania porad przy wyborze lektury;
 • prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców
  i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
 • pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;
 • przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 • prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
 1. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 • gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;
 • sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy;
 • prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;
 • prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;
 • prowadzenia dokumentacji bibliotecznej;
 • kompletowania najnowszych (aktualnych) podręczników, programów multimedialnych do poszczególnych przedmiotów niezbędnych do kształcenia w Szkole.
 1. Godziny pracy czytelni dostosowane są do planu zajęć obowiązującego na dany rok szkolny.
 2. Szczegółowe zadania oraz organizację pracy czytelni określa regulamin wewnętrzny biblioteki.

 

 • 43

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców szkoła organizuje świetlicę szkolną.
 2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka – Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawierającej w szczególności:
 • informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy;
 • wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;
 • sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach.
 1. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z:
 • grupy uczniów jednego oddziału;
 • uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku;
 • uczniów z trzech klas ;
 1. Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.
 2. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.

6.Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:

 • stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;
 • wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;
 • zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.
 1. Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w świetlicy;
 • organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;
 • współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
 1. Nauczyciel – wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za:
 • właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;
 • regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;
 • utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;
 • zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć w świetlicy i poza nią);
 • stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;
 • prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.
 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:
 • korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;
 • uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.
 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:
 • utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;
 • wykonywania poleceń nauczyciela wychowawcy;
 • nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.

11.Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Dyrektor Szkoły w regulaminie pracy świetlicy.

 1. Regulamin, o którym mowa w ust.11, określa w szczególności zasady organizacji zajęć, ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym.

 

 • 44

 

 1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
 2. Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni oraz uczniowie zakwalifikowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
 3. Obiady wydaje się również na wynos w godzinach pracy stołówki.
 4. Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują nauczyciel mający dyżur na stołówce .
 5. Stołówka jest czynna od godz. 11.30 do 14.00 w dni nauki szkolnej .
 6. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły w regulaminie stołówki.

 

 • 45

 

 1. Szkoła oferuje rodzicom następujące formy współdziałania w zakresie nauczania, wychowania
  i profilaktyki:
 • konsultacje pedagogiczne – w miarę bieżących potrzeb;
 • zebrania oddziałowe organizowane co najmniej cztery razy w roku;
 • dni otwarte – raz w miesiącu;
 • pomoc w organizacji wycieczek i sprawowania opieki nad dziećmi;
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych oraz udział w nich;
 • zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;
 • warsztaty, pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych.
 1. Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach pracy Szkoły
  w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas zebrań z nauczycielami.

 

 • 46

 

 

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących
  w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem
  w rozstrzygnięciu kwestii spornych.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności pożądane jest prowadzenie przez wychowawcę oddziału przez cały cykl nauczania na każdym etapie edukacyjnym.
 4. Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
 • z urzędu;
 • na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
 • na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.
 1. Wnioski, o których mowa w ust.4 pkt 2-3, nie mają dla Dyrektora charakteru wiążącego.
 2. O sposobie ich załatwienia Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

 

 

 • 47

 

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji pracy Szkoły określa Regulamin Szkoły, którego zapisy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa.

 

 

 Rozdział 7

 

Nauczyciele i inni  pracownicy Szkoły

 

 • 48

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 4. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, utrzymanie obiektu szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 5. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
  w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.
 6. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem:
 • odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • odpowiedzialności za powierzone mienie;
 • współpracy z rodzicami;
 • doskonalenia warsztatu pracy;
 • realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.

 

 • 49

 

 1. Nauczyciel sprawuje:
 • bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;
 • opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek i zorganizowanych wyjść;
 • opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.
 1. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:
 • wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
 • dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;
 • stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów;
 • bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje;
 • systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;
 • przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego;
 • udziela indywidualnej pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce;
 • czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej.
 1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
 • wyboru programu nauczania;
 • decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;
 • opracowania własnego program nauczania;
 • zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych.
 1. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za :
 • prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;
 • jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki Szkoły;
 • uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
 • życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią;
 • przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;
 • powierzone mu mienie Szkoły.
 1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 • 50

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 • przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
 • otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
 • współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o programie i planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami i niepowodzeniami);
 • utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;
 2. udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;
 3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
 4. informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;
 5. powiadamiania o przewidywanej dla ucznia okresowej/rocznej ocenie;
 6. niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;
 7. współpracuje z pedagogiem, logopedą w  rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb  uczniów.
 8. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Dyrektora Szkoły.
 9. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 10. Wychowawca ustala spójne ze szkolnym programem i programem profilaktyki treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 11. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.
 12. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:
 • programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu programu wychowawczego na dany rok szkolny;
 • dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji klasy;
 • udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole;
 • informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;
 • utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;
 • organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami;
 1. Wychowawca odpowiada za:
 • osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;
 • integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i Szkoły;
 • poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się
  w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;
 • bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań.

 

 • 51

 

 1. Do obowiązków pedagoga i logopedy w szkole należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • wspieranie mocnych stron uczniów;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;
 • zapobieganie zaburzeniom zachowania;
 • realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

 • 52

 

 1. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia
  w danym oddziale, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności zespołu wymaga formy uchwały Rady Pedagogicznej.
 3. Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.
 4. Przewodniczący zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z pracy.
 5. Odwołanie przewodniczącego zespołu przed upływem kadencji następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.
 6. Zespoły działają wg opracowanych planów pracy.
 7. Zebrania zespołów są protokołowane.

 

 

 • 53

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym etapie edukacyjnym tworzą zespół, którego  zadaniem jest w szczególności:
 • ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
 • korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych przedmiotach;
 • zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały zespół klasowy;
 • analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych wniosków związanych z ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, w tym dla początkujących nauczycieli;
 • opiniowanie przygotowanych w Szkole innowacyjnych programów nauczania;
 • współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 • opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania wyników nauczania;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym:

a))rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 1. b) rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, na pierwszym etapie edukacyjnym, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to uczniów niepełnosprawnych,
 • rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień;
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;
 • analizy wyników sprawdzianów i testów oraz wykorzystania ich do planu poprawy jakości kształcenia w Szkole;
 1. W Szkole działają następujące zespoły oddziałowe:
  • zespół oddziałowy edukacji wczesnoszkolnej, w skład którego wchodzą;
   1. wychowawcy w klasach I-III;
   2. nauczający w klasach I-III;

2) zespół oddziałowy klas IV – VI, w skład którego wchodzą;

 1. a) wychowawcy w klasach IV – VI;
 2. b) nauczający w klasach IV-VI;
 • 54

 

 1. Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny, tworzą zespół wychowawczy.
 2. Pracą zespołu kieruje pedagog powołany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.
 3. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

 

 • zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi uczniów szkoły;
 • opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów;
 • współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych środowiskowych;
 • wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia;
 • analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy,
 • współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą.
 1. W miarę potrzeb, w Szkole tworzy się zespoły problemowo – zadaniowe, doraźnie powoływane do wykonania specyficznych, nieplanowanych wcześniej zadań Szkoły. Pracami zespołów kierują przewodniczący powoływani przez Dyrektora.

5.Do zadań przewodniczących zespołów należy w szczególności:

 • kierowanie pracami zespołu;
 • opracowywanie planów pracy zespołu;
 • organizowanie spotkań zespołu, co najmniej trzech w roku szkolnym;
 • organizowanie lekcji koleżeńskich;
 • projektowanie i diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia;
 • analizowanie pracy zespołu;
 • sporządzanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku, sprawozdań z działalności zespołu oraz wniosków do dalszej pracy.

 

 

Rozdział 6

 

Uczniowie Szkoły

 

 • 55

 

 1. Określa się zakres praw i obowiązków ucznia szkoły w oparciu o podstawowe uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach w przypadku ich naruszenia.
 2. Podstawowe uprawnienie ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie publicznego ogłoszenia w szkole, ( w miejscu zwyczajowo do tego przyjętym) zakresu jego praw i obowiązków, jako katalogu praw i obowiązków ucznia.
 3. Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy:
 • prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy o prawach i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;
 • prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły,
  a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób;
 • prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego                                              jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji;
 • prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji
  z nim związanych;
 • prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego zorganizowanego zgodnie
  z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;
 • prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;
 • prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania;
 • prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 • prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;
 • prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
 • prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio – na 30 dni przed zakończeniem okresu o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych;
 • prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu.
 1. Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszenie praw ucznia Szkoły służy uprawnienie do wniesienia skargi do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny; z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie publicznym.
 2. Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw dotyczy naruszenie, względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą ucznia, którego prawa zostały naruszone.
 3. Tryb składania i rozpatrywania skarg, w tym terminy ich załatwiania, określają przepisy postępowania administracyjnego.

 

 • 56
 1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw i zachowań nie godzących i nie pozostających w sprzeczności z zadaniami szkoły.
 2. Do podstawowych obowiązków ucznia szkoły należy w szczególności:
 • regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez szkołę;
 • systematycznie przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności;
 • poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia szkoły zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;
 • respektowanie praw uczniów szkoły, organów i pracowników szkoły wynikających
  z przepisów prawa lub postanowień niniejszego statutu;
 • godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;
 • wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a w tym:
 1. okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;
 2. przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;
 3. szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;
 4. szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka;
 5. naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody;
 • zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących zdrowiu;
 • przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku Szkoły oraz  dbanie o ład i porządek;
 • dbanie o czystość mowy ojczystej;
 • pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży;
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu;
 • przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach szkoły oraz zasad bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz  bezpieczeństwa   przeciwpożarowego;
 • informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;
 • regularne uczęszczanie na zajęcia oraz wnioskowanie o usprawiedliwianie spóźnień
  i nieobecności w terminie 3 dni od ich powstania u wychowawcy klasy;
 • wyłączenie telefonu komórkowego podczas zajęć.

 

 

 • 57 
 1. Uczeń szkoły może być nagrodzony za:
 • rzetelną naukę;
 • wzorową postawę;
 • wybitne osiągnięcia;
 • pracę na rzecz Szkoły i środowiska;
 • dzielność i odwagę;
 • najwyższą frekwencję w danym roku szkolnym.
 • wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia;
 • wykonywanie prac społecznych,
 • osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.
 1. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są to:
  • pochwały ustne wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej, wobec ucznia, klasy;
  • pochwały ustne Dyrektora wobec uczniów i klasy;
  • list gratulacyjny dla rodziców, przyznawany  przez Radę Pedagogiczną;
  • nagrody rzeczowej (książkowej), przyznawanej przez Radę Pedagogiczną;
  • świadectwa szkolnego z wyróżnieniem, przyznawanego zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • tytuł i tarcza „Wzorowy Uczeń”, przyznawane zgodnie z regulaminem;
  • tytułu i nagrody rzeczowej dla „Najlepszego absolwenta”, przyznawanej zgodnie z regulaminem przez Radę Pedagogiczną;
  • stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, przyznawanego zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • wpis na świadectwo ukończenia szkoły za szczególne osiągnięcia określone i podane do publicznej wiadomości przez LKO.
 2. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 3. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody.

 

 • 58

 

 1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 56 ust.2 Statutu, mogą być stosowane wobec niego kary:
 • upomnienie wychowawcy,
 • upomnienie Dyrektora,
 • nagana Dyrektora,
 • przeniesienie do innej szkoły,
 1. Nagrody przyznaje i kary nakłada Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego lub po zasięgnięciu opinii tych organów.
 2. Karę nakłada się w formie pisemnej z podaniem informacji o przysługującym prawie odwołania, terminu jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu organów, do których przysługuje uczniowi wniesienie odwołania.
 3. Uczeń posiada uprawnienie do złożenia odwołania od nałożonej na niego kary do Dyrektora Szkoły lub za jego pośrednictwem – do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w terminie siedmiodniowym, liczonym od dnia jej doręczenia w formie pisemnej.
 4. Dyrektor Szkoły, w każdym stadium postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie do cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia względnie przekazania jej do ponownego rozpatrzenia, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 2 i 3.
 5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 6. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.
 7. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków  w szczególności, gdy:
 • jego pobyt w szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych;
 • zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów;
 • umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc fizyczną.
 • jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzając na terenie Szkoły lub poza nią;
 • dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej;
 • dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;
 • nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia.

 

 • 59

 

 1. W sprawach spornych między uczniem a nauczycielem ustala się następujący sposób
  postępowania :
 2. uczeń zgłasza swoje spostrzeżenia przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy;
 3. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem Samorządu przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielami Samorządu rozstrzyga sporne kwestie.
 4. Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora Szkoły.

 

 • 60

 

1.Rodzice dziecka informują osobiście lub telefonicznie wychowawcę, najpóźniej do następnego dnia, o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności ucznia lub dziecka na zajęciach szkolnych.

2.Usprawiedliwianie nieobecności ucznia na zajęciach, dokonywane jest na piśmie przez rodziców w specjalnie do tego przeznaczonym zeszycie (dzienniczku) lub w oddzielnym piśmie, do końca tygodnia od powrotu ucznia lub dziecka na zajęcia szkolne (nie dłużej niż 5 dni).

3.Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach, może być także zaświadczenie lekarskie lub inny dokument wystawiony przez upoważnioną osobę, zatrudnioną w instytucji, w której stawiennictwo ucznia    w czasie trwania zajęć było niezbędne.

4.Uczeń, którego dłuższa nieobecność w szkole utrudnia opanowanie treści nauczania, po ustaniu przyczyny nieobecności, uzgadnia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów zakres i sposób uzupełnienia wiedzy oraz terminy i formy jej zaprezentowania.

5.Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych przez wychowawcę, z jego inicjatywy lub inicjatywy innego nauczyciela, w przypadku udziału ucznia w:

1) imprezach sportowych;

2) konkursach przedmiotowych;

3) wycieczkach szkolnych;

4) imprezach, gdzie reprezentuje Szkołę.

6.Wiosek nauczyciela o zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych, w okolicznościach o którym mowa w ust. 5, dokonywany jest w formie pisemnej i zatwierdzony przez Dyrektora umieszczany jest na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. Wychowawca lub nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym wpisując Z ( zwolniony).

 

Rozdział 9

 

Zasady, warunki oraz sposób oceniania uczniów szkoły

 

 • 61

 

1.Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia,

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach:

1)oceniania wewnątrzszkolnego,

2)oceniania zewnętrznego,

 1. Ocenianie zachowania u ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. 4. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do( dalszej pracy),dalszych postępów w nauce i  zachowaniu,

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy

dydaktyczno-wychowawczej.

6) przekazanie uczniowi informacji  o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się , poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;

 

 • 62

1.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do      uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć. edukacyjnych, zarówno śródrocznych jak i roczny oraz  informowanie o nich uczniów i rodziców.

2) Bieżące ocenianie oraz śródroczne klasyfikowanie, według skali przyjętej w naszej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych.

3) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

4) Ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

5) Ustalanie kryteriów oceny zachowania.

6) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce.

7) Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania.

2.Podstawowe zasady oceniania:

1) Oceniać należy wiadomości i umiejętności.

2) Na ocenę z przedmiotu nie może mieć wpływu postawa szkolna i cechy osobowościowe ucznia.

3) Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad jawności w wystawianiu ocen.

4) Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej.

5) Osiąganie dobrych wyników w nauce w równym stopniu leży w interesie ucznia , nauczyciela jak i rodziców.

 1. Od roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach zostaje wprowadzone ocenianie kształtujące. Elementy oceniania, które nauczyciele winni wykorzystywać na zajęciach:

1) Podawanie celów lekcji;

2) Wskazywanie  kryteriów sukcesu ;

3) Pytanie kluczowe wiążące się z omawianą lekcją;

4)  Informacja zwrotna nauczyciela do ucznia:

5)  Ocena koleżeńska:

6)  Samoocena uczniowska:

 

 • 63

 

Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich rodziców .

 1. Nauczyciele na pierwszym zebraniu z rodzicami w roku szkolnym i do dnia 16 września na lekcjach danego przedmiotu, zapoznają rodziców i uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania .
 2. Informacja ma postać ustną i dotyczy:

1) wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen z   przedmiotów objętych nauczaniem,

2) możliwości poprawiania sprawdzianów pisemnych,

3) konieczności zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był,

4) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 1. Rodzice podpisują listę z informacją, iż zapoznali się z szkolnymi zasadami oceniania. Wychowawca odnotowuje informację o zapoznaniu rodziców z SZO, a listę z podpisami rodziców przechowuje w teczce wychowawcy.
 2. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikowania treści nauczania w odniesieniu do poziomów wymagań:
 

Taksonomia celów nauczania wg B. Niemierki

 

Stopień wymagań

Poziom Kategoria
I Wiadomości A. Zapamiętanie wiadomości Wymagania konieczne – K
B. Zrozumienie wiadomości Wymagania podstawowe – P
II Umiejętności C.     Stosowanie    wiadomości

w sytuacjach typowych

Wymagania rozszerzające – R
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych. Wymagania dopełniające – D

 

 

 1. Nauczyciele określając wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów uwzględniają następujące kryteria:
 Stopień wymagań  Cele  Czasowniki operacyjne
    Konieczne  Uczeń zna pojęcia, terminy, fakty, prawa reguły i zasady działania.

Wiadomości są bardzo łatwe i praktyczne życiowo, niezbędne do dalszego kształcenia i opanowania podstawowych umiejętności.

 nazwać określić wymienić wyliczyć wskazać

 

 Podstawowe  Uczeń opanował wiadomości proste, pewne naukowo, użyteczne w szkole i bezpośrednio w życiu pozaszkolnym.  streścić wyróżnić wyjaśnić
Potrafi wiadomości wyjaśnić, uporządkować.

Wiadomości i umiejętności nie wyczerpują wszystkich celów nauczania z danego przedmiotu.

rozróżnić zamienić zinterpretować zilustrować
 Rozszerzające  Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umiarkowanie przystępne, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne w dalszym kształceniu, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.

Potrafi praktycznie posługiwać się wiadomościami, umie je zastosować w sytuacjach typowych i podobnych do ćwiczeń szkolnych.

 Rozwiązać zastosować

porównać sklasyfikować narysować scharakteryzować zmierzyć wybrać sposób określić zaprojektować wykreślić uogólniać wnioskować

 Dopełniające  Uczeń opanował wiadomości i umiejętności trudne, nietypowe, twórcze naukowo, dalekie od bezpośredniej użyteczności w życiu pozaszkolnym. Potrafi dokonywać syntezy, analizy, formułować samodzielnie problemy.  dowieść zanalizować przewidzieć ocenić zaproponować polemizować udokumentować osądzić rozważyć.

 

1) Poziom wyjątkowy – w – dotyczy wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, ale ich poziom jest wyższy niż w poziomie dopełniającym.

2) Uczeń spełniający wymienione  edukacyjne uzyskuje następujące oceny klasyfikacyjne:

Wymagania Ocena
Konieczne dopuszczający
Podstawowe dostateczny
Rozszerzające dobry
Dopełniające bardzo dobry
Wyjątkowy celujący

 

3) Uczeń, który nie spełnił wymagań określonych przez nauczyciela jako poziom konieczny otrzymuje ocenę – niedostateczny.

4) Nauczyciel może podnieść ocenę (powyżej osiągniętego przez ucznia poziomu wymagań), jeśli zauważa znaczny postęp. Przyjmuje się bowiem, że nagradzane są starania i silne dążenia ucznia do spełnienia wymagań.

6.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu.

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na ich wniosek nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić ustaloną ocenę.

 

 • 64

 

Ocenianie bieżące oraz śródroczne klasyfikowanie.

 1. Rok szkolny podzielony jest na 2 okresy.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest 1 raz w ciągu roku szkolnego.
 3. W klasach I -III:

1) ocena klasyfikacyjna śródroczna jest oceną opisową uwzględniającą poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Nauczyciel przechowuje ją w teczce wychowawcy.

2) ocena bieżąca wyrażona jest w:-klasie I –III za pomocą znaków cyfrowych w następującej skali:

ocena –celujący:                 6           cel

ocena –bardzo dobry:         5           bdb

ocena –dobry:                     4            db

ocena –dostateczny            3           dst

ocena –dopuszczający:       2           dop

ocena –niedostateczny:      1           ndst

 

3) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych zawiera podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia.

 1. W klasach IV -VI:

1) oceny bieżące oraz ocena klasyfikacyjna roczna i okresowa wyrażona jest w   ocenach w następującej skali :

ocena –celujący:                 6           cel

ocena –bardzo dobry:         5           bdb

ocena –dobry:                     4            db

ocena –dostateczny            3           dst

ocena –dopuszczający:       2           dop

ocena –niedostateczny:      1           ndst

2) nauczyciele mogą ponadto stosować ,,+’’za np. aktywność  w czasie lekcji , ,,-‘’ za brak przygotowania do lekcji;

3)  dopuszcza się możliwość ustalenia opisowej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej począwszy od klasy IV szkoły podstawowej;

4) dopuszcza się możliwość opisowej oceny kształtującej z prac wyszczególnionych w ust.5.

 1. Na ocenę okresową i roczną decydujący wpływ mają oceny uzyskane w wyniku :pracy kontrolnej, sprawdzianu, kartkówki, dyktanda, wypowiedzi ustnej i pisemnej, pracy na lekcji, pracy domowej, prac praktycznych, referatu, recytacji, projektu uczniowskiego, prowadzenia zeszytów, aktywności uczniów.

1) Praca kontrolna– to sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia po zakończonym dziale programowym lub na koniec każdego okresu, z zakresu całości przerobionego materiału. Praca kontrolna powinna być poprzedzona powtórzeniem, zapowiedziana na tydzień przed ustalonym terminem i zapisana w dzienniku. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do pracy kontrolnej. Uczeń, który z przyczyn przez niego niezależnych nie może przystąpić do pracy kontrolnej, zobowiązany jest do napisania jej w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. W szczególnych przypadkach decyzją nauczyciela zastrzega się możliwość przedłużenia terminu. Zaliczenie uczeń uzyska na godzinie pedagogicznej u danego nauczyciela.

 

2) Sprawdzian-to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu części działu programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do sprawdzianu. W przypadku nie przystąpienia ucznia do sprawdzianu, obowiązują ustalenia jak przy pracy kontrolnej.

 

3) Kartkówka– w klasach I –III kartkówka jest rodzajem pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z ostatniego omawianego zagadnienia programowego .W klasach IV-VI to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia -materiału ostatnich trzech lekcji lub ostatniej jednostki lekcyjnej. Stosuje się w zależności od potrzeb, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi.

 

 1. W przypadku prac kontrolnych i sprawdzianów nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania do możliwości i umiejętności uczniów, w ciągu tygodnia uczeń nie może pisać więcej niż trzech sprawdzianów lub prac klasowych.

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzone i ocenione prace kontrolne i sprawdziany najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu.
 2. skreślony.
 3. W ocenianiu sprawdzianów uczniów klas I –VI możliwe jest ocenianie systemem punktowym. Przy przeliczaniu punktów na ocenę obowiązuje skala zgodna z taksonomią celów. Nauczyciele zobowiązani są konstruować testy, sprawdziany, zadania domowe w taki sposób, aby zawarte w nich były wymagania na każdą ocenę.

 

10 . Prace kontrolne oraz sprawdziany przechowywane są w szkole jako dokumentacja nauczyciela. Z całą dokumentacją dotyczącą swojego dziecka rodzic ma prawo zapoznać się. Sprawdzone prace pisemne opatrzone komentarzem nauczyciela udostępnia się uczniowi i jego rodzicom( prawnym opiekunom) do domu z prośbą o zwrot podpisanej pracy przez rodziców

( prawnych opiekunów).

 1. Uczeń powracający do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności może nie pisać pracy klasowej lub sprawdzianu, ale jest zobowiązany do zaliczenia materiału zawartego w pracy klasowej lub sprawdzianie .Termin i formę ustala z nauczycielem przedmiotu.

 

 1. Uczeń nieobecny w szkole z przyczyn usprawiedliwionych ma prawo do pomocy , której na jego prośbę udziela mu nauczyciel danego przedmiotu.

 

 1. Uczeń uzgadnia z nauczycielem termin uzupełnienia zaległości w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły.

 

14.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w

szczególności brać pod uwagę pracowitość, sumienność i wysiłek wkładany przez ucznia w

realizowaniu specyficznych wymagań tych przedmiotów

 

15.Uczeń może dokonać poprawy oceny w sposób określony przez nauczyciela. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.

 

16.Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną klasyfikacyjną.

 

17.Rada pedagogiczna na zakończenie I i II okresu roku szkolnego przyjmuje  uchwały klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

 

18.Uczeń, który uzyskał śródroczną ocenę niedostateczną, zobowiązany jest do zaliczenia zaległości  treści programowych w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem. Uczniowi

takiemu, w miarę możliwości, stwarza się szansę nadrobienie zaległości i uzupełnienia braków.

 

 1. Uczeń, który uzyskał śródroczna ocenę niedostateczną zobowiązany jest opracować wraz z uczącym go nauczycielem program naprawczy , który przedstawia pedagogowi szkolnemu systematycznie go realizuje.
 • 65

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

 

 1. Na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani na piśmie o przewidywanych ocenach dla dziecka na spotkaniu z rodzicami lub spotkaniu indywidualnym. W przypadku nieobecności rodzica na spotkaniu za pośrednictwem poczty (druki do pobrania w sekretariacie). W klasach I – III rodzice otrzymają propozycję oceny opisowej.
 2. Rodzic ma prawo zgłosić nauczycielowi prowadzącemu dany przedmiot pisemnie chęć poprawy oceny swojego dziecka nie później niż trzy dni po otrzymaniu proponowanej oceny.
 3. Nauczyciel wyraża zgodę na poprawę oceny z przedmiotu jeżeli uczeń:

1) systematycznie uczestniczył w zajęciach,

2) aktywnie uczestniczył w zajęciach,

3) systematycznie prowadził zeszyt przedmiotowy,

4)  systematycznie odrabiał wszystkie zadania domowe,

5) poprawiał oceny cząstkowe na bieżąco w wyznaczonym terminie,

6) w okresie pomiędzy wystawieniem oceny proponowanej a rocznej nie zalega z realizacją bieżącego materiału,

7) przedstawi orzeczenie lekarskie o przyczynie niepowodzeń w szkole spowodowanych ukrytą chorobą lub deficytami.

 1. W przypadku gdy uczeń spełnia warunki zapisane w ust. 2 i 3, nauczyciel przedmiotu przygotowuje test sprawdzający i ustala termin poprawy proponowanej oceny.
 2. Uczeń podwyższa ocenę , jeśli uzyskał odpowiednią liczbę punktów.
 3. Jeżeli uczeń w wyniku testu sprawdzającego otrzymał ocenę niższą od poprawianej, nie jest

ona brana pod uwagę.

 

 •     66

Ocena zachowania.

1.Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania , o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Podstawą do wystawienia oceny z zachowania ucznia są:

1) zapisy w dzienniku lekcyjnym dotyczące zachowania, pilności i systematyczności

w wykonaniu obowiązków szkolnych,

2) samoocena uczniów dokonywana pod koniec semestru na godzinie wychowawczej,

3)  pisemna propozycja oceny dokonana przez nauczycieli uczących w klasie,

4)  ocena grupy.

 

 1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły,

3) dbałość o piękno mowy ojczystej,

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

5) dbałość o honor i tradycje szkoły

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom,

4.Śródroczną i roczną ocenę zachowania wystawia się, uwzględniając następujące kryteria ocen zachowania ucznia:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie stara się spełniać wszystkie wymagania zawarte w karcie oceny zachowania ucznia, w treści podwyższonej oceny, wyróżniając się szczególnie wysokim stopniem realizacji najważniejszych jej elementów, uzyskując co najmniej 4,7 punktów;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu wysokim spełnia wymagania zawarte w treści podwyższonej oceny zachowania, uzyskując co najmniej 4,2 i  mniej niż 4,7punktów;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który poprawnie funkcjonuje w przestrzeni szkolnej, przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści podwyższonej oceny, uzyskując co najmniej3,45 i mniej niż 4,2;

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym wymaganiom zawartym w treści oceny, uzyskując co najmniej 2,7 i mniej niż 3,45 punktów, a zastosowane środki zaradcze najczęściej przynoszą efekty;

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym istotnym wymaganiom zawartych w treści oceny, uzyskując 2,2 i mniej niż 2,7 punktów, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą nienajlepsze efekty;

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wielu istotnym wymaganiom zawartym w treści oceny, wywiera szkodliwy wpływ na klasę, kolegów, wchodzi w konflikt z prawem, ulega nałogom, uzyskując mniej niż 2,2 punktów, a zastosowane przez szkołę środki zaradcze nie odnoszą pozytywnego skutku,(bywa tu wymagana  interwencja zaradczych instytucji z zewnątrz ).

 1. Do ustalenia oceny zachowania służy będą karty oceny zachowania ucznia prowadzone przez wychowawcę klasy (patrz wzór karty:załącznik1), karta zawiera kryteria oceny zachowania, punktację i tryb określenia oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, udokumentowane opinią publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wychowawca uwzględnia wpływ tych zaburzeń na zachowanie ucznia. Ocena klasyfikacyjna zachowania takiego ucznia nie podlega systemowi punktowemu.
 3. Śródroczną oraz roczną ocenę zachowania ucznia klas IV – VI – ustala wychowawca w oparciu o system punktowy  opisany w   załączniku nr 1  w następującej skali:

zachowanie wzorowe –                                 wz

zachowanie bardzo dobre –                             bdb

zachowanie dobre –                                        db

zachowanie  poprawne –                                  pop

zachowanie nieodpowiednie –                       ndp

zachowanie naganne –                                     ng

 

 1. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego.
 2. O planowanej śródrocznej lub rocznej ocenie zachowania wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić pisemnie ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 3. Ocena zachowania ucznia klas I – III jest oceną opisową ustaloną na podstawie kryteriów zachowania ucznia klasy I – III (Przedmiotowy System Oceniania edukacji wczesnoszkolnej).
 4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej, lub nie ukończeniu szkoły , jeżeli uczniowi ustalono po raz drugi z rzędu naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 9.

11.Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

 •     67

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 

1.Rodzic ma prawo zgłosić nauczycielowi wychowawcy chęć uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż 3 dni po otrzymaniu proponowanej oceny.

 1. Wychowawca wyraża zgodę na poprawę proponowanej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli uczeń spełnia określone warunki:

1) nie otrzymał nagany dyrektora szkoły( wpis w dzienniku),

2) nie został karnie przeniesiony do innej klasy,

3) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione,

4) co najmniej ½ nauczycieli w swoich propozycjach ocen zachowania

wystawiła ocenę o  którą ubiega się uczeń,

5) podpisał kontrakt w którym zobowiązał się do przestrzegania i realizowania

norm postępowania i  zadań zawartych w kryteriach oceniania na daną ocenę

i przestrzega warunków zawartych w kontrakcie,

6) w ostatnich tygodniach przed wystawieniem proponowanej oceny  widać

wyraźną poprawę zachowania ucznia( zdecydowanie zmniejsza się ilość uwag ),

7) w okresie między wystawieniem oceny proponowanej a rocznej uczeń

wypełnia wszystkie kryteria danej oceny zachowania .

 1. Po spełnieniu powyższych warunków nauczyciel ma prawo ustalić uczniowi wyższą o jeden stopień niż przewidywana (wynikająca z systemy punktowego) ocenę zachowania, o czym informuje ucznia i pisemnie rodziców.

 

 •     68

Egzamin poprawkowy.

 

 1. Ustalona przez nauczyciela przedmiotu niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

3  Egzamin poprawkowy – składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki), z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 2. Egzamin poprawkowy uczeń składa przed komisją, której przewodniczy dyrektor szkoły.

W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący funkcje kierownicze jako

przewodniczący,

2) nauczyciel uczący przedmiotu- jako egzaminujący,

3) inny nauczyciel danego przedmiotu (bądź przedmiotu pokrewnego)- jako członek

komisji.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji,

2) termin egzaminu,

3) pytania egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu,

5) ocenę ustaloną przez komisję,

 1. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 •     69

Egzamin klasyfikacyjny

 

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 1. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok

nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, (w tym wypadku  egzamin nie obejmuje techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, nie ustala się również oceny zachowania).

5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na podstawie wniosku pisemnego złożonego u dyrektora szkoły najpóźniej 2 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami ). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

 1. Egzamin klasyfikacyjny – składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza nauczyciel uczący przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora innego nauczyciela danego przedmiotu (bądź przedmiotu pokrewnego).
 2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2,3, 4 przeprowadza komisja w składzie:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze jako

przewodniczący,

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla

danej  klasy,

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska nauczycieli,

2) termin egzaminu,

3) pytania egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez zespół.

 1. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz jego rodzicami

( prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w   ciągu jednego dnia.

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –rodzice ( prawni opiekunowie ).
 2. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nie klasyfikowany ”.

                                                  

 • 70

 

Warunki i tryb poprawy oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie i zawierać uzasadnienie złamania procedury ustalenia oceny.
 2. Dyrektor szkoły rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 2 dni, podejmuje stosowną decyzję, o której informuje na piśmie rodziców ucznia.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

1)  przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

 1. Sprawdzian wiadomości ucznia, ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadniania się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą :

1)  w przypadku ustalenia oceny rocznej  z zajęć edukacyjnych:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze,

 1. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 2. c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego ,samego typu, prowadzący

takie same zajęcia edukacyjne ,

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny  zachowania :

 1. a)  dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w danej szkole kierownicze

stanowisko,

 1. b) wychowawca klasy,
 2. c) wskazany przez dyrektora szkoły inny nauczyciel prowadzący zajęcia

edukacyjne w danej klasie,

 1. d) pedagog,
 2. e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 3. f) przedstawiciel rady rodziców,

3) ocenę z zachowania ustala się w  drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji;

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego tego same zajęcia edukacyjne.
 2. Ustalona przez komisję roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zwierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin sprawdzianu,
 3. c) zadania (pytania) sprawdzające,
 4. d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin posiedzenia komisji,
 3. c) wynik głosowania,
 4. d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,
 5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 • 71

Promocja

 1. Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy  klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w czasie roku szkolnego.
 3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 4. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 lub 4, nie otrzymuje promocji i powtarza tę sama klasę.
 6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, realizowanych w klasie programowo wyższej.
 7. Ustala się sposób nagradzania i wyróżniania pracy rocznej uczniów klas I-III w postaci  nagród    książkowych lub dyplomów.
 8. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, oraz kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej:

1)  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75,

2)  uzyskał „wzorową” lub „bardzo dobrą” ocenę z zachowania,

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub na religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się również oceny uzyskane z tych zajęć.
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1)  ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał

oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego.

2)  w klasie VI przystąpił  do sprawdzianu.

 

 • 72

Zwolnienie z zajęć edukacyjnych

 

 1. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.
 2. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego ( zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo„ zwolniona”.
 3. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.

 

 • 73

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

wykreślony

 

Rozdział 10

 

Prawa i obowiązki rodziców

 

 • 74

 

Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce.

 1. Na początku każdego roku szkolnego, na zebraniach rodzice informowani są o sposobie oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o oceniania zachowania.
 2. Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez:

1)  spotkania z rodzicami /minimum 4 w ciągu roku szkolnego/ ,

2)  rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej

klasie,

3) w sytuacjach wyjątkowych rodzice proszeni są o przyjście do szkoły poza

wcześniej ustalonym trybem,

4) rozmowy telefoniczne,

5)  korespondencję ,

6)  zapisy w zeszycie przedmiotowym,

7) zapisy w dzienniczku uczniowskim.

3.W klasach I –III na zebraniach z rodzicami, nauczyciel zobowiązany jest w miesiącu

listopadzie, grudniu, styczniu, marcu, maju w formie pisemnej poinformować o bieżących  postępach  ucznia za pomocą karty osiągnięć ucznia (Załącznik nr 2 – Karta obserwacji ucznia w edukacji wczesnoszkolnej)

 1. Na miesiąc przed posiedzeniem śródrocznej i rocznej rady klasyfikacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną informację o proponowanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, śródrocznej i rocznej ocenie zachowania. Wychowawca organizuje (na życzenie rodziców) spotkania z innymi uczącymi lub specjalistami na przykład pedagogiem, policjantem, pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 • 75

Prawa i obowiązki rodziców

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów mają prawo do :
 • zapoznania się ze Statutem Szkoły i regulaminami obowiązującymi w szkole;
 • zapoznania się z programem edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym szkoły, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz przepisami dotyczącymi klasyfikowania, promowania i przeprowadzania sprawdzianu;
 • bieżącej informacji na temat zachowania, umiejętności i postępów w nauce swoich dzieci, a także przyczyn trudności szkolnych;
 • informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
 • organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, zebrań na terenie szkoły dotyczących spraw dydaktyczno-wychowawczych.
 1. Rodzice mają obowiązek :
 • współpracować ze szkołą w sprawie kształcenia i wychowania swego dziecka;
 • brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach;
 • przestrzegać ustaleń zawartych w Statucie i regulaminach obowiązujących w szkole.

 

 • 76

 

 1. Uczniowie od I do III klasy przyprowadzani i odbierani są ze Szkoły przez rodziców lub inne osoby – pisemnie upoważnione przez rodziców, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Rodzice ucznia mogą złożyć oświadczenie, iż biorą odpowiedzialność za ich dziecko, które będzie samodzielnie przychodzić do Szkoły i wracać do domu po zajęciach edukacyjnych.
 3. Rodzice w czasie pierwszego organizacyjnego zebrania w Szkole, w pisemnym oświadczeniu wskazują osoby, które mają prawo przyprowadzać i odbierać ich dziecko ze Szkoły.
 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dokumentu tożsamości. Upoważnienie własnoręcznie podpisane jest przez rodzica.
 5. W przypadku zgłoszenia się po ucznia, innej osoby, niż wymienionej w oświadczeniu rodziców, o którym mowa w ust. 3 i 4, uczeń zostanie przekazany pod jej opiekę, na podstawie jednorazowego pisemnego upoważnienia rodzica.
 6. Ucznia, nie może odebrać osoba, której stan psychofizyczny budzi wątpliwości, co do gwarancji zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. W przypadku odmowy wydania dziecka, nauczyciel niezwłocznie informuje  Dyrektora.
 7. W wypadku, gdy uczeń nie zostanie odebrany do końca pracy Szkoły, nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców.
 8. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami albo uczeń po upływie godziny od zakończenia pracy Szkoły, nadal nie zostanie odebrane, nauczyciel zawiadamia policję.
 9. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania ich dziecka przez drugiego rodzica, respektowane jest po wcześniejszym dostarczeniu odpowiedniego orzeczenia sądowego.

 

 • 77

 

 1. Rodzice uczniów uczęszczających do jednego oddziału, wybierają spośród siebie

klasową radę rodziców.

 1. W skład klasowej rady rodziców wchodzi trzech przedstawicieli rodziców, wybieranych na okres jednego roku szkolnego, w czasie pierwszego spotkania rodziców w danym roku szkolnym.
 2. Do dnia wyboru nowego składu klasowej rady rodziców, działa klasowa radarodziców wybrana w poprzednim roku szkolnym.
 3. Klasowa rada rodziców pomaga wychowawcy klasy przy organizowaniu i realizowaniu wycieczek i imprez szkolnych, w których uczestniczą uczniowie lub dzieci danego oddziału.
 4. Klasowa rada rodziców może występować do wychowawcy klasy lub Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw uczniów lub dzieci danego oddziału, jeżeli nie godzi to w dobro osobiste ucznia (dziecka) lub nie jest objęte tajemnicą służbową.

6  Spośród klasowych rad rodziców dokonuje się wyboru przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców.

Rozdział 11

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, który stanowi Załącznik Nr 3 do Statutu Szkoły.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak również wynikające z zadań szkoły, nie mogą być sprzeczne z przepisami statutu oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

 

 • 78

 

 1. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany  Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.
 2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły, przewodniczący zespołu Rady Pedagogicznej.
 3. Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły.
 4. Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:
 • ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa,
 • zasady określone w niniejszym Statucie,
 1. Po dokonaniu zmiany Statutu, Dyrektor Szkoły opracowuje ujednolicony tekst Statutu Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 3. W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego Statutu.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły ,, Karta
 2. Załącznik nr 2  do Statutu Szkoły,, Karta obserwacji ucznia w edukacji wczesnoszkolnej’’.
 3. Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły ,,Ceremoniał szkolny’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Statutu Szkoły

 

Wzór sztandaru

 

Wzór sztandaru i jego szczegółowy opis najlepiej oddać w formie jego fotografii ( trudno jest bowiem dokonać szczegółowego opisu sztandaru)

 

Ceremoniał szkolny

 

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego
i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

 

S Z T A N D A R    S Z K O L N Y

 

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
 2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły .
 3. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas VI wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: chorąży (sztandarowy) i asystujący.
 4. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz Samorząd Uczniowski na zebraniu Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
 5. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).
 6. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
 7. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

1) uczeń-ciemne spodnie, biała koszula;

2) uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice.

 1. Insygnia pocztu sztandarowego:

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

2)  białe rękawiczki.

3)  udział sztandaru w uroczystościach na terenie Szkoły:

 1. a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
 2. b) ślubowanie klas pierwszych;
 3. c) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości;
 4. d) uroczyste zakończenie roku szkolnego.

4) chwyty sztandaru:

 1. a) postawa „zasadnicza” -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej;
 2. b) postawa “spocznij” sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie  “zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie “spocznij”;
 3. c) postawa “na ramię” -chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca;
 4. d) postawa „prezentuj” z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”;
 5. e) salutowanie sztandaru w miejscu– wykonuje się z postawy „prezentuj” – chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie “salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj.”
 6. f) salutowanie sztandarem w marszu z położenia “na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

Komendy: „na prawo patrz” pochyla sztandar,  “baczność”- bierze sztandar na ramię

 1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:
 2. a) wprowadzenie sztandaru

 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie Poczet sztandarowy sztandar
1. proszę o powstanie Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru przygotowanie do wyjścia postawa „na ramię”
2. „baczność” sztandar wprowadzić Uczestnicy w postawie
“zasadniczej”
– wprowadzenie   sztandaru

– zatrzymanie na ustalonym miejscu

– w postawie „na ramię
w marszu”

– postawa „prezentuj”3.„do hymnu”jak wyżejpostawa
”zasadniczapostawa „salutowanie
w miejscu”4.„po hymnie”uczestnicy w postawie
“spocznij”spocznij

– postawa „prezentuj”

– postawa „spocznij”

5.można usiąśćuczestnicy siadająspocznijpostawa „spocznij”

 

 

 1. wprowadzenie sztandaru

 

1. proszę o powstanie uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru spocznij postawa „spocznij”
2. „baczność” sztandar wyprowadzić uczestnicy w postawie
”zasadniczej”
– postawa „zasadnicza”

– wyprowadzenie sztandaru

postawa „zasadnicza”

postawa “na ramię w marszu”

3. “spocznij” uczestnicy siadają

 

 

 

 1.                           Ceremoniał przekazania sztandaru.

 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny zachowania się uczestników Poczet sztandarowy Sztandar
1. proszę wstać uczestnicy wstają postawa

„spocznij”

postawa „spocznij”
2. poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu ( lub wytypowani uczniowie kl. II ) do przekazania sztandaru- wystąp uczestnicy postawa „zasadnicza” nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru postawa
„zasadnicza”
-postawa „zasadnicza”

postawa „prezentuj”

3. „baczność”- sztandar przekazać uczestnicy postawa
„zasadnicza”
dotychczasowa asysta przekazuje insygnia ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie – chorąży podaje sztandar jednej z asysty,

– przekazuje szarfę potem rękawiczki

– następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi:

„Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem”

– sztandar w postawie „spocznij”

 

4. „baczność” ustępujący poczet odmaszerować „spocznij” uczestnicy w postawie „zasadniczej” nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce postawa „zasadnicza”

postawa „spocznij”

postawa „prezentuj”

postawa „spocznij”

5. „baczność” -sztandar wyprowadzić postawa „zasadnicza” postawa „zasadnicza” wyprowadzenie sztandaru postawa „zasadnicza”

postawa „na ramię w marszu”

6. „spocznij” uczestnicy siadają

 

 1. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny zachowania się uczestników Poczet sztandarowy Sztandar
1. Proszę wstać Uczestnicy wstają
2. „baczność – sztandar szkoły wprowadzić” Uczestnicy w postawie zasadniczej -wprowadzenie sztandaru,

zatrzymanie na ustalonym miejscu

-postawa „na ramię w marszu”

-postawa zasadnicza

3. „do ślubowania” Uczestnicy w postawie „zasadniczej” ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu )

 

 

 

Postawa „zasadnicza” -postawa „prezentuj”

-postaw „salutowanie w miejscu”

 

 

 

 

41

4. „po ślubowaniu” Uczestnicy “spocznij” ślubujący opuszczają rękę Postawa „spocznij” -postawa „prezentuj”

-postawa “zasadnicza”

5. „baczność”- sztandar szkoły wyprowadzić Uczestnicy postawa “zasadnicza” – postawa „zasadnicza”

wyprowadzenie sztandaru

– postawa „zasadnicza”

– postawa „na ramię w marszu”

6. spocznij Uczestnicy siadają

 

 1. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

 

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową  i państwową oraz w uroczystościach o charakterze religijnym.

 

 

 

 

                                           

Skip to content