Zasady, warunki oraz sposób oceniania uczniów szkoły

§ 61

1.Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia,

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach:

1)oceniania wewnątrzszkolnego,

2)oceniania zewnętrznego,

3.Ocenianie zachowania u ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

4.Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do( dalszej pracy),dalszych postępów w nauce i  zachowaniu,

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6) przekazanie uczniowi informacji  o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się , poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;

 §62

1.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do      uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć. edukacyjnych, zarówno śródrocznych jak i roczny oraz  informowanie o nich uczniów i rodziców.

2) Bieżące ocenianie oraz śródroczne klasyfikowanie, według skali przyjętej w naszej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych.

3) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

4) Ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

5) Ustalanie kryteriów oceny zachowania.

6) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce.

7) Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania.

2.Podstawowe zasady oceniania:

1) Oceniać należy wiadomości i umiejętności.

2) Na ocenę z przedmiotu nie może mieć wpływu postawa szkolna i cechy osobowościowe ucznia.

3) Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad jawności w wystawianiu ocen.

4) Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej.

5) Osiąganie dobrych wyników w nauce w równym stopniu leży w interesie ucznia , nauczyciela jak i rodziców.

3.Od roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach zostaje wprowadzone ocenianie kształtujące. Elementy oceniania, które nauczyciele winni wykorzystywać na zajęciach:

1) Podawanie celów lekcji;

2) Wskazywanie  kryteriów sukcesu ;

3) Pytanie kluczowe wiążące się z omawianą lekcją;

4)  Informacja zwrotna nauczyciela do ucznia:

5)  Ocena koleżeńska:

6)  Samoocena uczniowska:

§63

 

Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich rodziców .

1.Nauczyciele na pierwszym zebraniu z rodzicami w roku szkolnym i do dnia 16 września na lekcjach danego przedmiotu, zapoznają rodziców i uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania .

2.Informacja ma postać ustną i dotyczy:

1) wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen z   przedmiotów objętych nauczaniem,

2) możliwości poprawiania sprawdzianów pisemnych,

3) konieczności zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był,

4) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

3.Rodzice podpisują listę z informacją, iż zapoznali się z szkolnymi zasadami oceniania. Wychowawca odnotowuje informację o zapoznaniu rodziców z SZO, a listę z podpisami rodziców przechowuje w teczce wychowawcy.

4.W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikowania treści nauczania w odniesieniu do poziomów wymagań:

 

Taksonomia celów nauczania wg B. Niemierki

 

Stopień wymagań

Poziom Kategoria
I Wiadomości A. Zapamiętanie wiadomości Wymagania konieczne – K
B. Zrozumienie wiadomości Wymagania podstawowe – P
II Umiejętności C.     Stosowanie    wiadomości

w sytuacjach typowych

Wymagania rozszerzające – R
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych. Wymagania dopełniające – D

 

5.Nauczyciele określając wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów uwzględniają następujące kryteria:

 Stopień wymagań  Cele Czasowniki operacyjne
    Konieczne Uczeń zna pojęcia, terminy, fakty, prawa reguły i zasady działania.

Wiadomości są bardzo łatwe i praktyczne życiowo, niezbędne do dalszego kształcenia i opanowania podstawowych umiejętności.

 nazwać określić wymienić wyliczyć wskazać

 

 Podstawowe Uczeń opanował wiadomości proste, pewne naukowo, użyteczne w szkole i bezpośrednio w życiu pozaszkolnym.  streścić wyróżnić wyjaśnić
Potrafi wiadomości wyjaśnić, uporządkować.

Wiadomości i umiejętności nie wyczerpują wszystkich celów nauczania z danego przedmiotu.

rozróżnić zamienić zinterpretować zilustrować
 Rozszerzające Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umiarkowanie przystępne, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne w dalszym kształceniu, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.

Potrafi praktycznie posługiwać się wiadomościami, umie je zastosować w sytuacjach typowych i podobnych do ćwiczeń szkolnych.

 Rozwiązać zastosować

porównać sklasyfikować narysować scharakteryzować zmierzyć wybrać sposób określić zaprojektować wykreślić uogólniać wnioskować

 Dopełniające  Uczeń opanował wiadomości i umiejętności trudne, nietypowe, twórcze naukowo, dalekie od bezpośredniej użyteczności w życiu pozaszkolnym. Potrafi dokonywać syntezy, analizy, formułować samodzielnie problemy.  dowieść zanalizować przewidzieć ocenić zaproponować polemizować udokumentować osądzić rozważyć.

 

1) Poziom wyjątkowy – w – dotyczy wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, ale ich poziom jest wyższy niż w poziomie dopełniającym.

2) Uczeń spełniający wymienione  edukacyjne uzyskuje następujące oceny klasyfikacyjne:

Wymagania Ocena
Konieczne dopuszczający
Podstawowe dostateczny
Rozszerzające dobry
Dopełniające bardzo dobry
Wyjątkowy celujący

 

3) Uczeń, który nie spełnił wymagań określonych przez nauczyciela jako poziom konieczny otrzymuje ocenę – niedostateczny.

4) Nauczyciel może podnieść ocenę (powyżej osiągniętego przez ucznia poziomu wymagań), jeśli zauważa znaczny postęp. Przyjmuje się bowiem, że nagradzane są starania i silne dążenia ucznia do spełnienia wymagań.

6.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z programu.

7.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na ich wniosek nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić ustaloną ocenę.

§64

 

Ocenianie bieżące oraz śródroczne klasyfikowanie.

  1. Rok szkolny podzielony jest na 2 okresy.
  2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest 1 raz w ciągu roku szkolnego.
  3. W klasach I -III:

1) ocena klasyfikacyjna śródroczna jest oceną opisową uwzględniającą poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Nauczyciel przechowuje ją w teczce wychowawcy.

2) ocena bieżąca wyrażona jest w:-klasie I –III za pomocą znaków cyfrowych w następującej skali:

ocena –celujący:                 6           cel

ocena –bardzo dobry:         5           bdb

ocena –dobry:                     4            db

ocena –dostateczny            3           dst

ocena –dopuszczający:       2           dop

ocena –niedostateczny:      1           ndst

 

3) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych zawiera podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia.

4.W klasach IV -VI:

1) oceny bieżące oraz ocena klasyfikacyjna roczna i okresowa wyrażona jest w   ocenach w następującej skali :

ocena –celujący:                 6           cel

ocena –bardzo dobry:         5           bdb

ocena –dobry:                     4            db

ocena –dostateczny            3           dst

ocena –dopuszczający:       2           dop

ocena –niedostateczny:      1           ndst

2) nauczyciele mogą ponadto stosować ,,+’’za np. aktywność  w czasie lekcji , ,,-‘’ za brak przygotowania do lekcji;

3)  dopuszcza się możliwość ustalenia opisowej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej począwszy od klasy IV szkoły podstawowej;

4) dopuszcza się możliwość opisowej oceny kształtującej z prac wyszczególnionych w ust.5.

5.Na ocenę okresową i roczną decydujący wpływ mają oceny uzyskane w wyniku :pracy kontrolnej, sprawdzianu, kartkówki, dyktanda, wypowiedzi ustnej i pisemnej, pracy na lekcji, pracy domowej, prac praktycznych, referatu, recytacji, projektu uczniowskiego, prowadzenia zeszytów, aktywności uczniów.

1) Praca kontrolna– to sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia po zakończonym dziale programowym lub na koniec każdego okresu, z zakresu całości przerobionego materiału. Praca kontrolna powinna być poprzedzona powtórzeniem, zapowiedziana na tydzień przed ustalonym terminem i zapisana w dzienniku. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do pracy kontrolnej. Uczeń, który z przyczyn przez niego niezależnych nie może przystąpić do pracy kontrolnej, zobowiązany jest do napisania jej w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. W szczególnych przypadkach decyzją nauczyciela zastrzega się możliwość przedłużenia terminu. Zaliczenie uczeń uzyska na godzinie pedagogicznej u danego nauczyciela.

 

2) Sprawdzian-to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu części działu programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do sprawdzianu. W przypadku nie przystąpienia ucznia do sprawdzianu, obowiązują ustalenia jak przy pracy kontrolnej.

 

3) Kartkówka– w klasach I –III kartkówka jest rodzajem pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z ostatniego omawianego zagadnienia programowego .W klasach IV-VI to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia -materiału ostatnich trzech lekcji lub ostatniej jednostki lekcyjnej. Stosuje się w zależności od potrzeb, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi.

6.W przypadku prac kontrolnych i sprawdzianów nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania do możliwości i umiejętności uczniów, w ciągu tygodnia uczeń nie może pisać więcej niż trzech sprawdzianów lub prac klasowych.

7.Nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzone i ocenione prace kontrolne i sprawdziany najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu.

8.W ocenianiu sprawdzianów uczniów klas I –VI możliwe jest ocenianie systemem punktowym. Przy przeliczaniu punktów na ocenę obowiązuje skala zgodna z taksonomią celów. Nauczyciele zobowiązani są konstruować testy, sprawdziany, zadania domowe w taki sposób, aby zawarte w nich były wymagania na każdą ocenę.

9.Prace kontrolne oraz sprawdziany przechowywane są w szkole jako dokumentacja nauczyciela. Z całą dokumentacją dotyczącą swojego dziecka rodzic ma prawo zapoznać się. Sprawdzone prace pisemne opatrzone komentarzem nauczyciela udostępnia się uczniowi i jego rodzicom( prawnym opiekunom) do domu z prośbą o zwrot podpisanej pracy przez rodziców ( prawnych opiekunów).

10.Uczeń powracający do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności może nie pisać pracy klasowej lub sprawdzianu, ale jest zobowiązany do zaliczenia materiału zawartego w pracy klasowej lub sprawdzianie .Termin i formę ustala z nauczycielem przedmiotu.

11.Uczeń nieobecny w szkole z przyczyn usprawiedliwionych ma prawo do pomocy , której na jego prośbę udziela mu nauczyciel danego przedmiotu.

12.Uczeń uzgadnia z nauczycielem termin uzupełnienia zaległości w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły.

13.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę pracowitość, sumienność i wysiłek wkładany przez ucznia w realizowaniu specyficznych wymagań tych przedmiotów

14.Uczeń może dokonać poprawy oceny w sposób określony przez nauczyciela. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalając ocenę powinien ją uzasadnić.

15.Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną klasyfikacyjną.

16.Rada pedagogiczna na zakończenie I i II okresu roku szkolnego przyjmuje  uchwały klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

17.Uczeń, który uzyskał śródroczną ocenę niedostateczną, zobowiązany jest do zaliczenia zaległości  treści programowych w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem. Uczniowi takiemu, w miarę możliwości, stwarza się szansę nadrobienie zaległości i uzupełnienia braków.

18. Uczeń, który uzyskał śródroczna ocenę niedostateczną zobowiązany jest opracować wraz z uczącym go nauczycielem program naprawczy , który przedstawia pedagogowi szkolnemu systematycznie go realizuje.

§65

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

1.Na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani na piśmie o przewidywanych ocenach dla dziecka na spotkaniu z rodzicami lub spotkaniu indywidualnym. W przypadku nieobecności rodzica na spotkaniu za pośrednictwem poczty (druki do pobrania w sekretariacie). W klasach I – III rodzice otrzymają propozycję oceny opisowej.

2.Rodzic ma prawo zgłosić nauczycielowi prowadzącemu dany przedmiot pisemnie chęć poprawy oceny swojego dziecka nie później niż trzy dni po otrzymaniu proponowanej oceny.

3.Nauczyciel wyraża zgodę na poprawę oceny z przedmiotu jeżeli uczeń:

1) systematycznie uczestniczył w zajęciach,

2) aktywnie uczestniczył w zajęciach,

3) systematycznie prowadził zeszyt przedmiotowy,

4)  systematycznie odrabiał wszystkie zadania domowe,

5) poprawiał oceny cząstkowe na bieżąco w wyznaczonym terminie,

6) w okresie pomiędzy wystawieniem oceny proponowanej a rocznej nie zalega z realizacją bieżącego materiału,

7) przedstawi orzeczenie lekarskie o przyczynie niepowodzeń w szkole spowodowanych ukrytą chorobą lub deficytami.

4.W przypadku gdy uczeń spełnia warunki zapisane w ust. 2 i 3, nauczyciel przedmiotu przygotowuje test sprawdzający i ustala termin poprawy proponowanej oceny.

5.Uczeń podwyższa ocenę , jeśli uzyskał odpowiednią liczbę punktów.

6.Jeżeli uczeń w wyniku testu sprawdzającego otrzymał ocenę niższą od poprawianej, nie jest ona brana pod uwagę.

§66

Ocena zachowania.

1.Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania , o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.Podstawą do wystawienia oceny z zachowania ucznia są:

1) zapisy w dzienniku lekcyjnym dotyczące zachowania, pilności i systematyczności w wykonaniu obowiązków szkolnych,

2) samoocena uczniów dokonywana pod koniec semestru na godzinie wychowawczej,

3)  pisemna propozycja oceny dokonana przez nauczycieli uczących w klasie,

4)  ocena grupy.

3.Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły,

3) dbałość o piękno mowy ojczystej,

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

5) dbałość o honor i tradycje szkoły

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom,

4.Śródroczną i roczną ocenę zachowania wystawia się, uwzględniając następujące kryteria ocen zachowania ucznia:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie stara się spełniać wszystkie wymagania zawarte w karcie oceny zachowania ucznia, w treści podwyższonej oceny, wyróżniając się szczególnie wysokim stopniem realizacji najważniejszych jej elementów, uzyskując co najmniej 4,7 punktów;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu wysokim spełnia wymagania zawarte w treści podwyższonej oceny zachowania, uzyskując co najmniej 4,2 i  mniej niż 4,7punktów;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który poprawnie funkcjonuje w przestrzeni szkolnej, przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści podwyższonej oceny, uzyskując co najmniej3,45 i mniej niż 4,2;

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym wymaganiom zawartym w treści oceny, uzyskując co najmniej 2,7 i mniej niż 3,45 punktów, a zastosowane środki zaradcze najczęściej przynoszą efekty;

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym istotnym wymaganiom zawartych w treści oceny, uzyskując 2,2 i mniej niż 2,7 punktów, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą nienajlepsze efekty;

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wielu istotnym wymaganiom zawartym w treści oceny, wywiera szkodliwy wpływ na klasę, kolegów, wchodzi w konflikt z prawem, ulega nałogom, uzyskując mniej niż 2,2 punktów, a zastosowane przez szkołę środki zaradcze nie odnoszą pozytywnego skutku,(bywa tu wymagana  interwencja zaradczych instytucji z zewnątrz ).

5.Do ustalenia oceny zachowania służy będą karty oceny zachowania ucznia prowadzone przez wychowawcę klasy (patrz wzór karty:załącznik1), karta zawiera kryteria oceny zachowania, punktację i tryb określenia oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

6.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, udokumentowane opinią publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wychowawca uwzględnia wpływ tych zaburzeń na zachowanie ucznia. Ocena klasyfikacyjna zachowania takiego ucznia nie podlega systemowi punktowemu.

7.Śródroczną oraz roczną ocenę zachowania ucznia klas IV – VI – ustala wychowawca w oparciu o system punktowy  opisany w   załączniku nr 1  w następującej skali:

zachowanie wzorowe –                                   wz

zachowanie bardzo dobre –                            bdb

zachowanie dobre –                                        db

zachowanie  poprawne –                                pop

zachowanie nieodpowiednie –                        ndp

zachowanie naganne –                                   ng

8.Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego.

9.O planowanej śródrocznej lub rocznej ocenie zachowania wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić pisemnie ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

10.Ocena zachowania ucznia klas I – III jest oceną opisową ustaloną na podstawie kryteriów zachowania ucznia klasy I – III (Przedmiotowy System Oceniania edukacji wczesnoszkolnej).

11.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej, lub nie ukończeniu szkoły , jeżeli uczniowi ustalono po raz drugi z rzędu naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

12.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 9.

13.Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 §67

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

1.Rodzic ma prawo zgłosić nauczycielowi wychowawcy chęć uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż 3 dni po otrzymaniu proponowanej oceny.

2.Wychowawca wyraża zgodę na poprawę proponowanej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli uczeń spełnia określone warunki:

1) nie otrzymał nagany dyrektora szkoły( wpis w dzienniku),

2) nie został karnie przeniesiony do innej klasy,

3) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione,

4) co najmniej ½ nauczycieli w swoich propozycjach ocen zachowania wystawiła ocenę o  którą ubiega się uczeń,

5) podpisał kontrakt w którym zobowiązał się do przestrzegania i realizowania norm postępowania i  zadań zawartych w kryteriach oceniania na daną ocenę i przestrzega warunków zawartych w kontrakcie,

6) w ostatnich tygodniach przed wystawieniem proponowanej oceny  widać wyraźną poprawę zachowania ucznia( zdecydowanie zmniejsza się ilość uwag ),

7) w okresie między wystawieniem oceny proponowanej a rocznej uczeń wypełnia wszystkie kryteria danej oceny zachowania .

3.Po spełnieniu powyższych warunków nauczyciel ma prawo ustalić uczniowi wyższą o jeden stopień niż przewidywana (wynikająca z systemy punktowego) ocenę zachowania, o czym informuje ucznia i pisemnie rodziców.

 §68

Egzamin poprawkowy.

1.Ustalona przez nauczyciela przedmiotu niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

3.Egzamin poprawkowy – składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki), z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

4.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.Egzamin poprawkowy uczeń składa przed komisją, której przewodniczy dyrektor szkoły.

W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący funkcje kierownicze jako przewodniczący,

2) nauczyciel uczący przedmiotu- jako egzaminujący,

3) inny nauczyciel danego przedmiotu (bądź przedmiotu pokrewnego)- jako członek komisji.

6.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji,

2) termin egzaminu,

3) pytania egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu,

5) ocenę ustaloną przez komisję,

7.Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§69

Egzamin klasyfikacyjny

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, (w tym wypadku  egzamin nie obejmuje techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, nie ustala się również oceny zachowania).

5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na podstawie wniosku pisemnego złożonego u dyrektora szkoły najpóźniej 2 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami ). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

6.Egzamin klasyfikacyjny – składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza nauczyciel uczący przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora innego nauczyciela danego przedmiotu (bądź przedmiotu pokrewnego).

7.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2,3, 4 przeprowadza komisja w składzie:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze jako przewodniczący,

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla danej  klasy,

8.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska nauczycieli,

2) termin egzaminu,

3) pytania egzaminacyjne,

4) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez zespół.

9.Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w  ciągu jednego dnia.

11.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –rodzice ( prawni opiekunowie ).

12.W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nie klasyfikowany ”.

§70

 

Warunki i tryb poprawy oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1.Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie i zawierać uzasadnienie złamania procedury ustalenia oceny.

2.Dyrektor szkoły rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 2 dni, podejmuje stosowną decyzję, o której informuje na piśmie rodziców ucznia.

3.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

1)  przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

4.Sprawdzian wiadomości ucznia, ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadniania się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).

5.W skład komisji wchodzą :

1)  w przypadku ustalenia oceny rocznej  z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego ,samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne ,

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny  zachowania :

a)  dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w danej szkole kierownicze stanowisko,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły inny nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców,

3) ocenę z zachowania ustala się w  drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

6.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego tego same zajęcia edukacyjne.

7.Ustalona przez komisję roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

8.Z prac komisji sporządza się protokół zwierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,

8.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§71

Promocja

1.Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy  klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w czasie roku szkolnego.

3.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4.Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

5.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 lub 4, nie otrzymuje promocji i powtarza tę sama klasę.

6.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, realizowanych w klasie programowo wyższej.

7.Ustala się sposób nagradzania i wyróżniania pracy rocznej uczniów klas I-III w postaci  nagród    książkowych lub dyplomów.

8.Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, oraz kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej:

1)  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75,

2)  uzyskał „wzorową” lub „bardzo dobrą” ocenę z zachowania,

9.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub na religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się również oceny uzyskane z tych zajęć.

10.Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1)  ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego.

2)  w klasie VI przystąpił  do sprawdzianu.

§72

Zwolnienie z zajęć edukacyjnych

1.W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.

2.W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego ( zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo„ zwolniona”.

3.Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.

 

Skip to content