Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach

nr 10/2020/202  z dnia 23.10.2020

W sprawie wprowadzenia zasad obowiązujących w czasie zdalnego nauczania dla klas IV-VIII obowiązującego od 26 października 2020 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam wprowadzenie następujących zasad w trakcie zdalnego nauczania:

 1. lekcje trwają do 35 minut;
 2. po każdej lekcji obowiązuje przerwa:
 3.  Plan godzin lekcyjnych dla uczniów na zdalnym nauczaniu:                  
 1. 8.00 – 8.35      15 min przerwy
 2. 8.50 – 9.25     15 min przerwy
 3. 9.40 – 10.15    20 min przerwy
 4. 10.35 – 11.05   25 min przerwy
 5. 11.30 – 12.05   25 min przerwy
 6. 12.30 – 13.05   5 min przerwy
 7. 13.10 – 13.40    5 min przerwy
 8. 13.45 – 14.15
 1. na każdej lekcji będzie sprawdzana obecność- nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona pisemnie przez rodzica- drogą mailową do wychowawcy;
 2. nauka prowadzona na odległość w SP w Jędrzychowicach będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli poprzez Classroom jak również lekcji on-line;
 3. uczeń, który uzasadni niemożliwość połączenia się na lekcji przez aplikację Classroom, musi być obecny na lekcji przez wykonywanie zadań w aplikacji;
 4. lekcje prowadzone są przez nauczycieli zdalnie ze szkoły lub z miejscu zamieszkania z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych- zasady prowadzenia lekcji są ustalane indywidualnie;
 5. zajęcia trwają nie dłużej niż od godz.8.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć);
 6. w okresie nauczania zdalnego realizowane są wszystkie zajęcia z planu lekcji-możliwe jest czasowe zawieszenie kółek zainteresowań;
 7. kontakt ucznia z wychowawcą lub innymi nauczycielami odbywa się za pomocą służbowych maili, komunikatorów, połączeń przez Meet w godzinach od 7.30 do 15.00;
 8. kontakt rodziców z wychowawcami i nauczycielami odbywa się za pomocą maili służbowych uczniów i nauczycieli, komunikatorów oraz połączeń przez Meet w wyznaczonym przez dyrektora czasie oraz  terminach zebrań: możliwość kontaktu z wychowawcami-poniedziałki oraz środy od godz.14.00 do 15.00. 
 9. zadania domowe– z każdego przedmiotu uczniowie dostają nie więcej niż jedno zadanie domowe w tygodniu- z wyłączeniem przedmiotów egzaminacyjnych:język polski, matematyka, język angielski;
 10. sprawdziany, prace klasowe, testy– w tygodniu klasa może napisać nie więcej niż dwa sprawdziany lub dwie prace klasowe; kartkówki– każda klasa może pisać maksymalnie trzy kartkówki w ciągu tygodnia (w tym z jednego przedmiotu jedna kartkówka w tygodniu);- Za zgodą całej klasy liczba ta może wzrosnąć o maksymalnie jeden sprawdzian, kartkówkę, test;
Skip to content