Komputery dla uczniów z rodzin PPGR – ważne informacje !

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, operator programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i
wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” po raz kolejny wprowadził zmiany
w dokumentacji konkursowej. Według operatora złożone dotychczas oświadczenie dotyczące przyznania sprzętu komputerowego, będzie poprawnie zweryfikowane w przypadku udokumentowania go następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.

W związku z tym prosimy o:


1) Przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających pracę krewnego w PGR
* świadectwa pracy,

  • umowy o pracę,
  • legitymacji ubezpieczeniowej,
  • zaświadczenia z KOWR,
  • zaświadczenie z ZUS,
  • zaświadczenie Rp-7, itp.).


2) Przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej
pomiędzy uczniem, wnioskodawcą a osobą pracującą w PGR :

  • akty urodzenia,
  • akty małżeństwa, itp.).


3) W przypadku jeśli uczeń nie jest zameldowany na terenie gminy Szlichtyngowa,
przedłożenie dowodu zamieszkania na terenie gminy Szlichtyngowa (akt własności
lokalu, umowa najmu lub użyczenia, oświadczenie właściciela lokalu mieszkalnego o
zapewnieniu miejsca zamieszkania, pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z
potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym, potwierdzenie nadania na poczcie lub
potwierdzenie UPO jeżeli PIT był złożony przez Internet, rachunki lub umowa za media
w lokalu (telefon, internet, prąd, gaz, TV kablową) wystawione na dane rodzica, itp.).

W przypadku, gdy wnioskodawca złożył już w Urzędzie kopię dokumentów, nie ma potrzeby uzupełnienia oświadczenia.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r. do godz. 15:30. Brak uzupełnienia
dokumentów, zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będzie skutkowało
wykreśleniem oświadczenia ucznia z wniosku o dofinansowanie
.

Informacji udziela: Jarosław Gnat, tel. 655492425 e-mail: jarek.gnat@szlichtyngowa.pl

Skip to content